Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Zverejnili sme zoznam študentov prihlásených na obhajoby diplomových prác a na štátne skúšky magisterského štúdia informatiky, ktoré sa budú konať 8. - 9. júna 2022. (pridané 27.5.2022)

♦ ♦ ♦

V posluchárni C sa dňa 27.5.2022 od 9:00 uskutočnia prezentácie projektov Informatika a spoločnosť.
 • Vladislav Hrčka, Matúš Matok:
  Vplyv sociálnych médií na spoločnosť
  Social media started having a significant impact on public views and opinions on a wide range of topics including politics in the last decade. The following study summarizes and examines several ways how to use social media to influence the perception of a political party and affect the election results.

  Sociálne siete a médiá majú čoraz väčší dopad na verejnú mienku a na názory ľudí v širokom rozsahu otázok, vrátane politiky. Táto štúdia má za účel sumarizovať a zhodnotiť spôsoby používané na ovplyvňovanie vnímania politickej strany verejnosťou a následný dopad na samotné voľby.

 • Júlia Froncová, Filip Husár, Jakub Škoda:
  Strojový preklad z pohľadu prekladateľov
  Prekladateľstvo čoskoro zanikne ako povolanie, aspoň takáto by mohla byť tá najviac techno-optimistická predpoveď.
  Ako sa ale na to pozerajú prekladatelia sami? Aké vidia chyby v súčasnom strojovom preklade? Dokážu ho využiť aspoň ako užitočný pomocný nástroj?
  Na situáciu sme sa pozreli bližšie, prostredníctvom rozhovoru s úradnou prekladateľkou aj študentkami prekladu.

 • Eva Herencsárová a Veronika Tordová:
  Šírenie hoaxov a dezinformácií a ich vplyv na spoločnosť
  V tejto práci predstavíme výsledky viacerých prác a prieskumov, ktoré sa zaoberajú prostriedkami šírenia hoaxov a dezinformacií a ich dopadom na spoločnosť na Slovensku a aj v Európe. V práci sa taktiež pozrieme na blokovanie dezinformácií na internete v Európe v porovnaní s Čínou alebo Ruskom.

 • Tomáš Janeta, Martin Melicherčík:
  User experience z eID aplikácie
  Cieľom projektu je preskúmať užitočnosť a funkčnosť eID aplikácie, používanej na čítanie elektronického občianskeho preukazu.

 • Richard Bíró, Martin Čulen:
  Bezpečnosť na internete
  V dnešnej dobe čelia používatelia internetu nástrahám, akými sú vírusy, škodlivé odkazy alebo podvodné emaily. Náš prieskum je cielený na študentov základných a stredných škôl. Zameriavame sa na prevenciu a vedomosti mladých ľudí v oblasti informačnej bezpečnosti.
(pridané 24.5.2022)

♦ ♦ ♦

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia informatiky, nezabudnite odovzdať bakalárske práce
 • elektronickú verziu do 22.5.2022 do 23:59:59
 • papierovú verziu a jednu kópiu titulnej strany do 27.5.2022 do 12:00
Prezentácie na obhajoby je potrebné odovzdať najneskôr 24 hodín pred začiatkom obhajob (aktualizované 19.5.2022)

♦ ♦ ♦

Študenti štúdia informatiky, ktorí plánujete tento rok obhajovať záverečnú prácu alebo absolvovať štátne skúšky, nezabudnite sa prosím v systéme AIS2 do 6.5.2022 (magisterské štúdium), resp. 20.5.2022 (bakalárske štúdium) prihlásiť na všetky predmety štátnej skúšky (obhajoba záverečnej práce je tiež predmet štátnej skúšky). Viac informácií nájdete na stránkach o bakalárskych štátnych skúškach a o magisterských štátnych skúškach. (aktualizované 16.5.2022)

♦ ♦ ♦

Končiaci študenti magisterského štúdia informatiky, nezabudnite odovzdať diplomové práce
 • elektronickú verziu do 9.5.2022 do 10:00
 • papierovú verziu a jednu kópiu titulnej strany do 13.5.2022 do 12:00
Prezentácie na obhajoby je potrebné odovzdať najneskôr 24 hodín pred začiatkom obhajob. (aktualizované 5.5.2022)

♦ ♦ ♦

V miestnosti M-213 sa vo štvrtok 12.5.2022 o 9:50 bude konať Seminár z teórie grafov. Prednášať bude Gloria Tabarelli (University of Verona) na tému "H-colorings in cubic and r-regular graphs". (pridané 10.5.2022)

♦ ♦ ♦

Zmeny v bakalárskom a magisterskom programe Informatika
Vážení študenti,
pri výbere predmetov na akademický rok 2021/2022 prosím zoberte do úvahy tieto novinky v bakalárskom a magisterskom programe Informatika:

(1) V druhom ročníku bakalárskeho štúdia sa medzi semestrami vymenili predmety Princípy tvorby softvéru a Úvod do matematickej logiky.

(2) Pribudol nový výberový predmet Hyperprogramovanie, ktorý vyučuje dr. Radovan Brečka, odborník z praxe a týka sa architektúry informačných systémov. Opäť sa bude konať aj predmet Aplikačné programovanie v C++, ktorý vyučuje Peter Koscelanský a jeho kolegovia z firmy ESET (v priestoroch FIIT).

(3) Pribudol tiež nový výberový predmet Medzinárodný tímový výskumný projekt, v rámci ktorého sa môžete zúčastniť medzinárodných vedeckých projektov.

(4) Výberový predmet Kolmogorovská zložitosť bol presunutý do zimného semestra.

(5) Niektoré predmety sa konajú tento rok, ale budúci rok ich plánujeme suspendovať, takže v prípade záujmu si ich zapíšte tento rok (alebo potom až o dva roky):

Kompilátory
Kombinatorická analýza (2)
Komplexná analýza pre informatikov
Analytická a enumeratívna kombinatorika
POZOR: Kompilátory sú PREREKVIZITOU magisterskej štátnice v bloku Programové a informačné systémy. Preto odporúčame študentom, ktorí majú záujem o toto magisterské zameranie, aby predmet absolvovali v tomto akademickom roku.

(6) Niektoré predmety sú tento rok suspendované, ale plánujeme ich ponúkať budúci rok:
Riadenie IT bezpečnosti
Kombinatorické štruktúry
Kombinatorická analýza (1)
Kryptológia (2)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (1)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (2)

Prípadné otázky adresujte tajomníčke Katedry informatiky, doc. Brejovej, príslušným vyučujúcim alebo garantovi magisterského programu Informatika, prof. Královičovi.
Na pomoc pri plánovaní ponúkame on-line nástroj. (pridané 30.8.2021)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012