Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Bol zverejnený orientačný harmonogram študentov prihlásených na obhajoby bakalárskych prác bakalárskeho štúdia informatiky, ktoré sa budú konať 23. júna 2022. (pridané 17.6.2022)

♦ ♦ ♦

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky a obhajoby bakalárskych prác sa budú konať 22. - 23. júna 2022. (pridané 2.6.2022)

♦ ♦ ♦

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia informatiky, nezabudnite odovzdať bakalárske práce
  • elektronickú verziu do 22.5.2022 do 23:59:59
  • papierovú verziu a jednu kópiu titulnej strany do 27.5.2022 do 12:00
Prezentácie na obhajoby je potrebné odovzdať najneskôr 24 hodín pred začiatkom obhajob (aktualizované 19.5.2022)

♦ ♦ ♦

Študenti štúdia informatiky, ktorí plánujete tento rok obhajovať záverečnú prácu alebo absolvovať štátne skúšky, nezabudnite sa prosím v systéme AIS2 do 6.5.2022 (magisterské štúdium), resp. 20.5.2022 (bakalárske štúdium) prihlásiť na všetky predmety štátnej skúšky (obhajoba záverečnej práce je tiež predmet štátnej skúšky). Viac informácií nájdete na stránkach o bakalárskych štátnych skúškach a o magisterských štátnych skúškach. (aktualizované 16.5.2022)

♦ ♦ ♦

Zmeny v bakalárskom a magisterskom programe Informatika
Vážení študenti,
pri výbere predmetov na akademický rok 2021/2022 prosím zoberte do úvahy tieto novinky v bakalárskom a magisterskom programe Informatika:

(1) V druhom ročníku bakalárskeho štúdia sa medzi semestrami vymenili predmety Princípy tvorby softvéru a Úvod do matematickej logiky.

(2) Pribudol nový výberový predmet Hyperprogramovanie, ktorý vyučuje dr. Radovan Brečka, odborník z praxe a týka sa architektúry informačných systémov. Opäť sa bude konať aj predmet Aplikačné programovanie v C++, ktorý vyučuje Peter Koscelanský a jeho kolegovia z firmy ESET (v priestoroch FIIT).

(3) Pribudol tiež nový výberový predmet Medzinárodný tímový výskumný projekt, v rámci ktorého sa môžete zúčastniť medzinárodných vedeckých projektov.

(4) Výberový predmet Kolmogorovská zložitosť bol presunutý do zimného semestra.

(5) Niektoré predmety sa konajú tento rok, ale budúci rok ich plánujeme suspendovať, takže v prípade záujmu si ich zapíšte tento rok (alebo potom až o dva roky):

Kompilátory
Kombinatorická analýza (2)
Komplexná analýza pre informatikov
Analytická a enumeratívna kombinatorika
POZOR: Kompilátory sú PREREKVIZITOU magisterskej štátnice v bloku Programové a informačné systémy. Preto odporúčame študentom, ktorí majú záujem o toto magisterské zameranie, aby predmet absolvovali v tomto akademickom roku.

(6) Niektoré predmety sú tento rok suspendované, ale plánujeme ich ponúkať budúci rok:
Riadenie IT bezpečnosti
Kombinatorické štruktúry
Kombinatorická analýza (1)
Kryptológia (2)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (1)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (2)

Prípadné otázky adresujte tajomníčke Katedry informatiky, doc. Brejovej, príslušným vyučujúcim alebo garantovi magisterského programu Informatika, prof. Královičovi.
Na pomoc pri plánovaní ponúkame on-line nástroj. (pridané 30.8.2021)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012