Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Vo štvrtok 6.5.2021 o 9:50 sa bude konať Seminár z teórie grafov. Prednášať bude Jozef Rajník (Comenius University, Bratislava) na tému "Decomposition of cubic graphs with cyclic connectivity 5". Účasť na seminári je možná dištančne cez MS Teams.
Prístupový kód do MS Teams je: gglxxc7 - prostredníctvom kódu sa môžu pripojiť len pracovníci a študenti Univerzity Komenského.
Zaujemcovia mimo Univerzity Komenského sa môžu k tímu "Seminár z teórie grafov" pripojiť cez tento link. (pridané 4.5.2021)

♦ ♦ ♦

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia informatiky, nezabudnite odovzdať bakalárske práce Prezentácie na obhajoby je potrebné odovzdať najneskôr 24 hodín pred začiatkom obhajob (pridané 28.4.2021)

♦ ♦ ♦

Študenti štúdia informatiky, ktorí plánujete tento rok obhajovať záverečnú prácu alebo absolvovať štátne skúšky, nezabudnite sa prosím v systéme AIS2 do 3.5.2021 (magisterské štúdium), resp. 14.5.2021 (bakalárske štúdium) prihlásiť na všetky predmety štátnej skúšky (obhajoba záverečnej práce je tiež predmet štátnej skúšky). Viac informácií nájdete na stránkach o bakalárskych štátnych skúškach a o magisterských štátnych skúškach. (pridané 28.4.2021)

♦ ♦ ♦

Končiaci študenti magisterského štúdia informatiky, nezabudnite odovzdať diplomové práce Prezentácie na obhajoby je potrebné odovzdať najneskôr 24 hodín pred začiatkom obhajob. (pridané 28.4.2021)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti,

od pondelka 5.10.2020 prechádza Univerzita Komenského, a teda aj FMFI, do režimu dištančnej výučby. V najbližších hodinách a dňoch zrejme dostanete od jednotlivých vyučujúcich bližšie informácie o spôsobe, ktorým budú jednotlivé výučbové aktivity realizované. Sledujte preto, prosím, pozorne vaše univerzitné mailové schránky.

Keďže asi podstatná časť výučby bude využívať technológiu MS Teams, tak na http://www.dcs.fmph.uniba.sk/Teams.html nájdete krátke (asi 6-minútové) video s návodom na pripojenie sa do Teams vrátane postupu, ako sa pripojiť do tímu pomocou kódu, ktorý vám vyučujúci pošle mailom. Podrobnejšie návody (videá a iné) nájdete na https://uniba.sk/elearning/. (pridané 3.10.2020)

♦ ♦ ♦

Zmeny v bakalárskom a magisterskom programe Informatika
Vážení študenti,
pri výbere predmetov na akademický rok 2020/2021 prosím zoberte do úvahy tieto novinky v bakalárskom a magisterskom programe Informatika:

(1) Minimálny počet kreditov, ktorý je potrebné získať na magisterskom štúdiu z povinne voliteľných predmetov v bloku B1, sa znižuje zo 72 na 70.

(2) Do prvého ročníka sme pridali diplomový seminár aj v letnom semestri, tento je povinný pre študentov, ktorí začínajú magisterské štúdium v tomto roku alebo neskôr; pokračujúci študenti ho nemusia absolvovať.

(3) Predmet Integrácia dátových zdrojov je nahradený predmetom Manažment dát, ktorý má prakticky totožný obsah. Pri splnení prerekvizít pre štátnice Bioinformatika a strojové učenie sú tieto dva predmety považované za ekvivalentné.

(4) Predmet 2-INF-177 Matematická analýza (3) sa už nebude vyučovať, v prípade záujmu môžete absolvovať 1-MMN-210 Matematická analýza (3), ktorý sa vám tiež započíta ako povinne voliteľný.

(5) Pribudol nový výberový predmet Aplikačné programovanie v C++, ktorý vyučuje Peter Koscelanský a jeho kolegovia z firmy ESET. Predmet bude prebiehať v priestoroch FIIT. Viac informácií na https://cppseminar.eset.sk/.

(6) Niektoré predmety sa konajú tento rok, ale budúci rok ich plánujeme suspendovať, takže v prípade záujmu si ich zapíšte tento rok (alebo potom až o dva roky):
Riadenie IT bezpečnosti
Kombinatorické štruktúry
Kombinatorická analýza (1)
Kryptológia (2)
Enumerácia diskrétnych štruktúr
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (1)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (2)
POZOR: Kombinatorické štruktúry sú PREREKVIZITOU magisterskej štátnice v bloku Teoretická informatika a Riadenie IT bezpečnosti je PREREKVIZITOU štátnice v bloku Počítačová bezpečnosť. Záujemcovia o tieto bloky by teda uvedené predmety mali absolvovať v tomto roku.

(7) Niektoré predmety sú tento rok suspendované, ale plánujeme ich ponúkať budúci rok:
Kompilátory
Kombinatorická analýza (2)
Komplexná analýza pre informatikov
Analytická a enumeratívna kombinatorika
Pravdepodobnostné metódy
Pokročilé efektívne algoritmy

Prípadné otázky adresujte tajomníčke Katedry informatiky, doc. Brejovej, príslušným vyučujúcim alebo garantovi magisterského programu Informatika, prof. Královičovi.
Na pomoc pri plánovaní ponúkame on-line nástroj. (pridané 14.9.2020)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012