Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Opravný termín štátnych skúšok a obhajob záverečných prác bude 31. augusta 2022. Obhajoby začnú 8:30, štátne skúšky pravdepodobne od 12:00.

Záverečné práce je potrebné odovzdať (pridané 1.7.2022)

♦ ♦ ♦

Zmeny v bakalárskom a magisterskom programe Informatika
Vážení študenti,
pri výbere predmetov na akademický rok 2021/2022 prosím zoberte do úvahy tieto novinky v bakalárskom a magisterskom programe Informatika:

(1) V druhom ročníku bakalárskeho štúdia sa medzi semestrami vymenili predmety Princípy tvorby softvéru a Úvod do matematickej logiky.

(2) Pribudol nový výberový predmet Hyperprogramovanie, ktorý vyučuje dr. Radovan Brečka, odborník z praxe a týka sa architektúry informačných systémov. Opäť sa bude konať aj predmet Aplikačné programovanie v C++, ktorý vyučuje Peter Koscelanský a jeho kolegovia z firmy ESET (v priestoroch FIIT).

(3) Pribudol tiež nový výberový predmet Medzinárodný tímový výskumný projekt, v rámci ktorého sa môžete zúčastniť medzinárodných vedeckých projektov.

(4) Výberový predmet Kolmogorovská zložitosť bol presunutý do zimného semestra.

(5) Niektoré predmety sa konajú tento rok, ale budúci rok ich plánujeme suspendovať, takže v prípade záujmu si ich zapíšte tento rok (alebo potom až o dva roky):

Kompilátory
Kombinatorická analýza (2)
Komplexná analýza pre informatikov
Analytická a enumeratívna kombinatorika
POZOR: Kompilátory sú PREREKVIZITOU magisterskej štátnice v bloku Programové a informačné systémy. Preto odporúčame študentom, ktorí majú záujem o toto magisterské zameranie, aby predmet absolvovali v tomto akademickom roku.

(6) Niektoré predmety sú tento rok suspendované, ale plánujeme ich ponúkať budúci rok:
Riadenie IT bezpečnosti
Kombinatorické štruktúry
Kombinatorická analýza (1)
Kryptológia (2)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (1)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (2)

Prípadné otázky adresujte tajomníčke Katedry informatiky, doc. Brejovej, príslušným vyučujúcim alebo garantovi magisterského programu Informatika, prof. Královičovi.
Na pomoc pri plánovaní ponúkame on-line nástroj. (pridané 30.8.2021)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012