Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych prác študentov bakalárskeho štúdia informatiky a bioinformatiky budú v akademickom roku 2019/2020 prebiehať dištančným spôsobom v prostredí MS Teams. Zverejnili sme orientačný harmonogram: (pridané 22.6.2020)

♦ ♦ ♦

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia informatiky, nezabudnite odovzdať bakalárske práce Prezentácie na obhajoby je potrebné odovzdať najneskôr 24 hodín pred začiatkom obhajob (aktualizované 16.6.2020)

♦ ♦ ♦

Odovzdávanie papierovej verzie práce a licenčné zmluvy

Vážení študenti,
na stránke FMFI sa objavila informácia, že aj po zmene smernice rektora o náležitostiach záverečných prác sa odporúča dodať 1 exemplár práce v papierovej podobe v pevnej väzbe (napr. v tepelnej väzbe s priehľadným vrchným krycím listom) pre knižnicu.

Doručenie vytlačených a podpísaných licenčných zmlúv je nutné.

Licenčné zmluvy (2x zmluva s UK a 2x zmluva so SR) treba doručiť najlepšie poštou na adresu: Katedra informatiky, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava. Prípadne je možné ich po predchádzajúcej dohode s niekým z Katedry informatiky doručiť aj osobne na sekretariát KI, alebo ich doručiť prostredníctvom podateľne fakulty.
Rovnakým spôsobom (napr. aj spolu s licenčnými zmluvami) je možné doručiť papierový exemplár práce.

Termíny pre doručenie licenčných zmlúv:

(pridané 21.5.2020)

♦ ♦ ♦

Študenti štúdia informatiky, ktorí plánujete tento rok obhajovať záverečnú prácu alebo absolvovať štátne skúšky, nezabudnite sa prosím v systéme AIS2 do 18.5.2020 (magisterské štúdium), resp. 5.6.2020 (bakalárske štúdium) prihlásiť na všetky predmety štátnej skúšky (obhajoba záverečnej práce je tiež predmet štátnej skúšky). Viac informácií nájdete na stránkach o bakalárskych štátnych skúškach a o magisterských štátnych skúškach.

♦ ♦ ♦

Výučba počas prerušenia prezenčnej formy bude pokračovať kombináciou samoštúdia a dištančných foriem vzdelávania - napr. online prednášky a/alebo cvičenia. Sledujte, prosím, svoju univerzitnú e-mailovú schránku, aby ste sa včas dozvedeli o informáciách od prednášajúcich a cvičiacich.

♦ ♦ ♦

Študenská vedecká konferencia 2020 je z dôvodu pandémie Covid-19 zrušená.
22. apríla 2020 sa bude konať Študentská vedecká konferencia. Najúspešnejší študenti získajú možnosť zúčastniť sa príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVK/ŠVOČ. Príspevky je potrebné predregistrovať do 27. marca 2020.
Odovzdať príspevky je možné do 3. apríla 2020. (pridané 19.2.2020)

♦ ♦ ♦

Zmeny v bakalárskom a magisterskom programe Informatika
Vážení študenti,
pri výbere predmetov na akademický rok 2019/2020 prosím zoberte do úvahy tieto novinky v bakalárskom a magisterskom programe Informatika:

(1) Aby sme povzbudili študentov k priebežnej práci na záverečných prácach, rozhodli sme sa implementovať zmeny v hodnotení súvisiacich seminárov. Odovzdanie práce schválenej školiteľom bude podmienkou ukončenia Balárskeho seminára (2) a Diplomového seminára (3) a súčasne absolvovanie týchto seminárov je prerekvizitou účasti na obhajobe. V augustovom opravnom termíne sa teda budú dať obhajovať iba práce, ktoré na júnových obhajobách dostali Fx. Dostatočný pokrok na diplomovej práci bude aj podmienkou pre absolvovanie Diplomového seminára (2). Bližšie informácie o týchto zmenách sa dozviete od vedúcich seminárov.

(2) V magisterskej štátnej skúške Bioinformatika a strojové učenie sa zmenili prerekvizity: môžete si vybrať jeden z predmetov Genomika a Algebra (3), kým doteraz Genomika bola povinnou prerekvizitou.

(3) Niektoré predmety sa konajú tento rok, ale budúci rok ich plánujeme suspendovať, takže v prípade záujmu si ich zapíšte tento rok (alebo potom až o dva roky):
Kompilátory
Kombinatorická analýza (2)
Komplexná analýza pre informatikov
Analytická a enumeratívna kombinatorika
Kvantové spracovanie informácie
Pravdepodobnostné metódy
POZOR: Kompilátory sú PREREKVIZITOU magisterskej štátnice v bloku Programové a informačné systémy. Preto odporúčame študentom, ktorí majú záujem o toto magisterské zameranie, aby predmet absolvovali v tomto školskom roku.

(4) Niektoré predmety sú tento rok suspendované, ale plánujeme ich ponúkať budúci rok:
Riadenie IT bezpečnosti
Kombinatorické štruktúry
Matematická analýza (3)
Kryptológia (2)
Enumerácia diskrétnych štruktúr
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (1)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (2)

Prípadné otázky adresujte tajomníčke Katedry informatiky, doc. Brejovej, príslušným vyučujúcim alebo garantovi magisterského programu Informatika, prof. Královičovi.
Na pomoc pri plánovaní ponúkame on-line nástroj. (aktualizované 4.11.2019)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012