Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
V miestnosti M-213 sa vo štvrtok 11.4.2019 o 9:50 bude konať Seminár z teórie grafov. Prednášať bude Soňa Pavlíková (STU Bratislava) na tému "Inverting non-invertible labeled trees". (aktualizované 10.4.2019)

♦ ♦ ♦

V miestnosti M-213 sa v piatok 12.4.2019 o 11:00 bude konať Seminár z teoretickej informatiky. Prednášať bude Radovan Brečka (DandiWay s.r.o.) na tému "Hyperprogramovanie". (pridané 10.4.2019)

♦ ♦ ♦

So zármutkom oznamujeme, že v pondelok 21.1.2019 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega RNDr. Andrej Bebják. (pridané 23.1.2019)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti študijného programu informatika,
pri výbere predmetov na tento školský rok prosím vezmite do úvahy tieto novinky v povinne voliteľných a výberových predmetoch bakalárskeho a magisterského programu:

(1) Kombinatorická analýza (1) je odteraz povinne voliteľný predmet aj na magisterskom štúdiu.

(2) Na základe podnetov od študentov, ale aj personálnych možností katedry, sa niektorým predmetom zmenil semester:
Kolmogorovská zložitosť - presunuté do LS
Vybrané partie z dátových štruktúr - presunuté do ZS
Kombinatorická analýza (2) - presunuté do LS (tento rok suspendované)

(3) Niektoré predmety sú tento rok suspendované, ale plánujeme ich ponúkať budúci rok:
Kompilátory
Kombinatorická analýza (2)
Komplexná analýza pre informatikov
Analytická a enumeratívna kombinatorika
Kvantové spracovanie informácie
Pravdepodobnostné metódy

(4) Niektoré predmety sa konajú tento rok, ale budúci rok ich plánujeme suspendovať, takže v prípade záujmu si ich zapíšte tento rok (alebo potom až o dva roky):
Riadenie IT bezpečnosti
Kombinatorické štruktúry
Matematická analýza (3)
Kryptológia (2)
Enumerácia diskrétnych štruktúr
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (1)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (2)
POZOR: Kombinatorické štruktúry sú prerekvizitou magisterskej štátnice v bloku Teoretická informatika a Riadenie IT bezpečnosti je prerekvizitou štátnice v bloku Počítačová bezpečnosť. Záujemcovia o tieto bloky by teda uvedené predmety mali absolvovať v tomto roku.

(5) Medzi výberové predmety pribudlo niekoľko noviniek alebo obnovených predmetov:
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (1)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (2)
Pokročilá teória zložitosti
Tvorba a dizajn počítačových hier
Vybrané technológie analýzy dát

Prípadné otázky adresujte tajomníčke Katedry informatiky, doc. Brejovej, príslušným vyučujúcim alebo garantovi magisterského programu Informatika, prof. Královičovi. (aktualizované 2.10.2018)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Pripravili sme plán prechodu na študijné plány podľa očakávanej novej akreditácie od akademického roku 2015/2016 pre bakalárske a magisterské štúdium informatiky. (pridané 16.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012