Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
VÝNIMOČNE v posluchárni C sa vo štvrtok 2.10.2014 o 9:50 bude konať Seminár z teórie grafov. Prednášať bude Edita Mačajová (FMFI UK, Bratislava) na tému "Bridgeless cubic graphs are (7,2)-edge-choosable". (pridané 26.9.2014)

♦ ♦ ♦

Novinky v magisterskom štúdiu informatiky:
Niektoré predmety sú ponúkané spravidla každý druhý rok. Tento rok ide o predmety Kryptológia (2), Enumerácia diskrétnych štruktúr a Kombinatorické štruktúry. Predmety Kryptológia (2) a Kombinatorické štruktúry sú zahrnuté v štátnicovom variante A, preto záujemcom o tento variant odporúčame absolvovať ich v tomto školskom roku.

Pokračujeme tiež vo výučbe vybraných predmetov v anglickom jazyku, v rámci štrukturálneho projektu EU "Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku". Výučba v angličtine bola opakovane požadovaná študentami v ankete a veríme, že Vám pomôže zlepšiť si jazykovú prípravu, ktorá je veľmi dôležitá pre Vaše ďalšie uplatnenie. Aj keď niektoré prednášky budú prebiehať v angličtine, vyučujúcim môžete samozrejme klásť otázky po slovensky a takisto po slovensky môžete odovzdávať písomné práce aj odpovedať na skúške.

Zoznam predmetov vyučovaných po anglicky: Študenti nastupujúci na magisterské štúdium v školskom roku 2015/16 (t.j. súčasní tretiaci) budú pravdepodobne študovať podľa novej akreditácie. Doporučujeme im preto už v treťom ročníku zvážiť ich budúce zameranie pri voľbe výberových predmetov. Na pomoc pri plánovaní ponúkame on-line nástroj. (pridané 3.9.2014)

♦ ♦ ♦

Zápis v akademickom roku 2014/2015
Predmety si študent zapisuje sám v AIS2 podľa tohto návodu. Po zápise v AIS2 sa študent dostaví na riadny zápis podľa stanoveného harmonogramu s preukazom študenta. Termíny riadneho zápisu študentov informatiky:

Bakalárske štúdium
1. ročník - povinný test z anglického jazyka a školenie BOZ PO 3.9.2014 8:30 poslucháreň F1
1. ročník 3.9.2014 13:00 poslucháreň A
2. ročník 4.9.2014 8:00 akvárium I
3. ročník (A-K) 8.9.2014 8:00 akvárium V
3. ročník (L-Ž) 8.9.2014 13:00 akvárium V
4. a 5. ročník 10.9.2014 8:00 akvárium V
Magisterské štúdium (aj konverzný študijný program)
1. ročník (A-M) 17.9.2014 8:00 akvárium V
1. ročník (O-Ž) 17.9.2014 13:00 akvárium V
2. ročník 12.9.2014 8:00 akvárium V
3. ročník 11.9.2014 8:30 akvárium II

Ďalšie informácie o zápise sú k dispozícii na fakultnej stránke. (pridané 26.8.2014)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu vo svetovom finále súťaže ACM ICPC. Družstvo v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza získalo bronzové medaily (v celkovom poradí 12. miesto) - oficiálna výsledková listina.
Úspechy našich študentov sú aj zásluhou RNDr. Michala Foriška, PhD., ktorý sa venoval ich príprave. (pridané 27.6.2014)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, tiež Vám používanie AISu na prihlasovanie na termíny skúšok pripadá ťažkopádne (na mnohých platformách dokonca nemožné)? Môžete vyskúšať alternatívny front-end k AISu - dielo Vašich kolegov - FAJR. Nádete ho na https://fajr.fmph.uniba.sk/. (upravené 13.4.2012)

Kontakt Hlavná stránka © 2012