Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Zverejnili sme zoznam študentov prihlásených na štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky, ktoré sa budú konať v dňoch 17. a 18. júna 2021 a poradie študentov prihlásených na obhajoby bakalárskych prác, ktoré sa budú konať v dňoch 22. a 23. júna 2021. (pridané 10.6.2021)

♦ ♦ ♦

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia informatiky, nezabudnite odovzdať bakalárske práce Prezentácie na obhajoby je potrebné odovzdať najneskôr 24 hodín pred začiatkom obhajob (pridané 28.4.2021)

♦ ♦ ♦

Študenti štúdia informatiky, ktorí plánujete tento rok obhajovať záverečnú prácu alebo absolvovať štátne skúšky, nezabudnite sa prosím v systéme AIS2 do 3.5.2021 (magisterské štúdium), resp. 14.5.2021 (bakalárske štúdium) prihlásiť na všetky predmety štátnej skúšky (obhajoba záverečnej práce je tiež predmet štátnej skúšky). Viac informácií nájdete na stránkach o bakalárskych štátnych skúškach a o magisterských štátnych skúškach. (pridané 28.4.2021)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti,

od pondelka 5.10.2020 prechádza Univerzita Komenského, a teda aj FMFI, do režimu dištančnej výučby. V najbližších hodinách a dňoch zrejme dostanete od jednotlivých vyučujúcich bližšie informácie o spôsobe, ktorým budú jednotlivé výučbové aktivity realizované. Sledujte preto, prosím, pozorne vaše univerzitné mailové schránky.

Keďže asi podstatná časť výučby bude využívať technológiu MS Teams, tak na http://www.dcs.fmph.uniba.sk/Teams.html nájdete krátke (asi 6-minútové) video s návodom na pripojenie sa do Teams vrátane postupu, ako sa pripojiť do tímu pomocou kódu, ktorý vám vyučujúci pošle mailom. Podrobnejšie návody (videá a iné) nájdete na https://uniba.sk/elearning/. (pridané 3.10.2020)

♦ ♦ ♦

Zmeny v bakalárskom a magisterskom programe Informatika
Vážení študenti,
pri výbere predmetov na akademický rok 2020/2021 prosím zoberte do úvahy tieto novinky v bakalárskom a magisterskom programe Informatika:

(1) Minimálny počet kreditov, ktorý je potrebné získať na magisterskom štúdiu z povinne voliteľných predmetov v bloku B1, sa znižuje zo 72 na 70.

(2) Do prvého ročníka sme pridali diplomový seminár aj v letnom semestri, tento je povinný pre študentov, ktorí začínajú magisterské štúdium v tomto roku alebo neskôr; pokračujúci študenti ho nemusia absolvovať.

(3) Predmet Integrácia dátových zdrojov je nahradený predmetom Manažment dát, ktorý má prakticky totožný obsah. Pri splnení prerekvizít pre štátnice Bioinformatika a strojové učenie sú tieto dva predmety považované za ekvivalentné.

(4) Predmet 2-INF-177 Matematická analýza (3) sa už nebude vyučovať, v prípade záujmu môžete absolvovať 1-MMN-210 Matematická analýza (3), ktorý sa vám tiež započíta ako povinne voliteľný.

(5) Pribudol nový výberový predmet Aplikačné programovanie v C++, ktorý vyučuje Peter Koscelanský a jeho kolegovia z firmy ESET. Predmet bude prebiehať v priestoroch FIIT. Viac informácií na https://cppseminar.eset.sk/.

(6) Niektoré predmety sa konajú tento rok, ale budúci rok ich plánujeme suspendovať, takže v prípade záujmu si ich zapíšte tento rok (alebo potom až o dva roky):
Riadenie IT bezpečnosti
Kombinatorické štruktúry
Kombinatorická analýza (1)
Kryptológia (2)
Enumerácia diskrétnych štruktúr
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (1)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (2)
POZOR: Kombinatorické štruktúry sú PREREKVIZITOU magisterskej štátnice v bloku Teoretická informatika a Riadenie IT bezpečnosti je PREREKVIZITOU štátnice v bloku Počítačová bezpečnosť. Záujemcovia o tieto bloky by teda uvedené predmety mali absolvovať v tomto roku.

(7) Niektoré predmety sú tento rok suspendované, ale plánujeme ich ponúkať budúci rok:
Kompilátory
Kombinatorická analýza (2)
Komplexná analýza pre informatikov
Analytická a enumeratívna kombinatorika
Pravdepodobnostné metódy
Pokročilé efektívne algoritmy

Prípadné otázky adresujte tajomníčke Katedry informatiky, doc. Brejovej, príslušným vyučujúcim alebo garantovi magisterského programu Informatika, prof. Královičovi.
Na pomoc pri plánovaní ponúkame on-line nástroj. (pridané 14.9.2020)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012