Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Opravný termín štátnych skúšok bude 27. augusta 2020 od 8:30 v miestnosti M-213, resp. online v MS Teams.
Zoznam prihlásených študentov a predbežný harmonogram (pridané 3.8.2020)

♦ ♦ ♦

Študenti štúdia informatiky, ktorí budete v auguste obhajovať záverečnú prácu v opravnom termíne, nezabudnite na jej odovzdanie.
Bakalárske a diplomové práce je potrebné odovzdať 2 exempláre návrhu licenčnej zmluvy vytlačené zo systému AIS2 podpísané autorom, 2 exempláre návrhu licenčnej zmluvy s UK vytlačené zo systému AIS2 podpísané autorom a 1 kópiu titulnej strany záverečnej práce je potrebné na katedru doručiť do 17.8.2020.
(pridané 20.7.2020)

♦ ♦ ♦

Zmeny v bakalárskom a magisterskom programe Informatika
Vážení študenti,
pri výbere predmetov na akademický rok 2019/2020 prosím zoberte do úvahy tieto novinky v bakalárskom a magisterskom programe Informatika:

(1) Aby sme povzbudili študentov k priebežnej práci na záverečných prácach, rozhodli sme sa implementovať zmeny v hodnotení súvisiacich seminárov. Odovzdanie práce schválenej školiteľom bude podmienkou ukončenia Balárskeho seminára (2) a Diplomového seminára (3) a súčasne absolvovanie týchto seminárov je prerekvizitou účasti na obhajobe. V augustovom opravnom termíne sa teda budú dať obhajovať iba práce, ktoré na júnových obhajobách dostali Fx. Dostatočný pokrok na diplomovej práci bude aj podmienkou pre absolvovanie Diplomového seminára (2). Bližšie informácie o týchto zmenách sa dozviete od vedúcich seminárov.

(2) V magisterskej štátnej skúške Bioinformatika a strojové učenie sa zmenili prerekvizity: môžete si vybrať jeden z predmetov Genomika a Algebra (3), kým doteraz Genomika bola povinnou prerekvizitou.

(3) Niektoré predmety sa konajú tento rok, ale budúci rok ich plánujeme suspendovať, takže v prípade záujmu si ich zapíšte tento rok (alebo potom až o dva roky):
Kompilátory
Kombinatorická analýza (2)
Komplexná analýza pre informatikov
Analytická a enumeratívna kombinatorika
Kvantové spracovanie informácie
Pravdepodobnostné metódy
POZOR: Kompilátory sú PREREKVIZITOU magisterskej štátnice v bloku Programové a informačné systémy. Preto odporúčame študentom, ktorí majú záujem o toto magisterské zameranie, aby predmet absolvovali v tomto školskom roku.

(4) Niektoré predmety sú tento rok suspendované, ale plánujeme ich ponúkať budúci rok:
Riadenie IT bezpečnosti
Kombinatorické štruktúry
Matematická analýza (3)
Kryptológia (2)
Enumerácia diskrétnych štruktúr
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (1)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (2)

Prípadné otázky adresujte tajomníčke Katedry informatiky, doc. Brejovej, príslušným vyučujúcim alebo garantovi magisterského programu Informatika, prof. Královičovi.
Na pomoc pri plánovaní ponúkame on-line nástroj. (aktualizované 4.11.2019)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012