Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Zverejnili sme zoznam študentov prihlásených na obhajoby diplomových prác a na štátne skúšky magisterského štúdia informatiky, ktoré sa budú konať 8. - 9. júna 2023. (pridané 30.5.2023)

♦ ♦ ♦

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia informatiky, nezabudnite odovzdať bakalárske práce
  • elektronickú verziu do 21.5.2023 do 23:59
  • papierovú verziu a jednu kópiu titulnej strany do 25.5.2023 do 12:00
Prezentácie na obhajoby je potrebné odovzdať najneskôr 24 hodín pred začiatkom obhajob (pridané 28.4.2023)

♦ ♦ ♦

Končiaci študenti magisterského štúdia informatiky, nezabudnite odovzdať diplomové práce
  • elektronickú verziu do 8.5.2023 do 23:59
  • papierovú verziu a jednu kópiu titulnej strany do 12.5.2023 do 12:00
Prezentácie na obhajoby je potrebné odovzdať najneskôr 24 hodín pred začiatkom obhajob. (pridané 27.4.2023)

♦ ♦ ♦

Zmeny v bakalárskom a magisterskom programe Informatika
Vážení študenti,
pri výbere predmetov na akademický rok 2022/2023 prosím zoberte do úvahy tieto novinky v bakalárskom a magisterskom programe Informatika:

(1) Od tohto školského roku bude výučba prebiehať podľa nových študijných plánov, pričom ak nie je v študijnom pláne uvedené inak, pre ukončenie štúdia potrebujete splniť podmienky nového plánu. Ak máte otázky ohľadom uznávania absolvovaných predmetov alebo ak vám zmena spôsobuje nejaké komplikácie, kontaktujte prosím garanta vášho programu (prof. Královič pre mINF, doc. Pardubská pre INF). Nové plány nájdete napríklad na stránkach
https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_INF.html
https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mINF.html

(2) Hlavnou zmenou na magisterskom programe bolo pridanie niekoľkých povinne voliteľných predmetov ako aj nového štátnicového zamerania Dátová veda. Štátnicovať v tomto zameraní sa bude dať od školského roku 2023/2024, t.j. terajší prváci magistri si už toto zameranie môžu zvoliť. Pridané povinne voliteľné predmety môžu absolvovať všetci študenti.

(3) Predmet Algebra (3), ktorý je povinne voliteľný na bakalárskej aj magisterskej informatike, sa v doterajšej podobe ponúka tento rok posledný krát, preto odporúčame všetkým záujemcom o tento predmet od druhého ročníka bakalárskeho štúdia vyššie, aby ho absolvovali tento rok v letnom semestri.
Pokročilá lineárna algebra preberaná na tomto predmete je veľmi užitočná v mnohých oblastiach informatiky, ako napríklad strojové učenie, optimalizácia, počítačová grafika a iné. (V budúcnosti sa bude tento materiál preberať prevažne na povinnom predmete Algebra (2) a Algebra (3) bude v budúcnosti obsahovať učivo, ktoré už poznáte z bývalej verzie predmetu Algebra (2), nebude teda pre vás zaujímavá.)

(4) Na bakalárskom štúdiu došlo k rozčleneniu predmetu Princípy tvorby softvéru na dve časti (1) a (2), ktoré sú odporúčané pre druhý a tretí ročník. Ak ste už predmet absolvovali v starej verzii, obidva nové predmety máte uznané (detaily ešte riešime).

(5) Zmenila sa aj ponuka výberových predmetov, napríklad na bakalárskom štúdiu pribudli nové predmety týkajúce sa informačnej bezpečnosti.

(6) Niektoré predmety sa konajú tento rok, ale budúci rok ich plánujeme suspendovať, takže v prípade záujmu si ich zapíšte tento rok (alebo potom až o dva roky):
Riadenie IT bezpečnosti
Kombinatorické štruktúry
Kombinatorická analýza (1)
Kryptológia (2)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (1)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (2)
Genomika
Pokročilá teória zložitosti
POZOR: Kombinatorické štruktúry sú PREREKVIZITOU magisterskej štátnice v bloku Teoretická informatika a Riadenie IT bezpečnosti je PREREKVIZITOU štátnice v bloku Počítačová bezpečnosť. Záujemcovia o tieto bloky by teda uvedené predmety mali absolvovať v tomto roku.

(7) Niektoré predmety sú tento rok suspendované, ale plánujeme ich ponúkať budúci rok:
Kompilátory
Kombinatorická analýza (2)
Komplexná analýza pre informatikov
Analytická a enumeratívna kombinatorika
Úvod do distribuovaných algoritmov
Podobne niektoré výberové predmety z Katedry aplikovanej informatiky sú ponúkané každý druhý rok, viď https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html

Prípadné otázky adresujte tajomníčke Katedry informatiky, doc. Brejovej, príslušným vyučujúcim alebo garantom (prof. Královič pre mINF, doc. Pardubská pre INF).
(pridané 26.8.2022)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012