Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Odovzdávanie bakalárskych prác

Vážení študenti končiaci bakalárske štúdium informatiky,
formálna úprava a postup odovzdávania záverečných prác sa riadi smernicou rektora o základných náležitostiach záverečných prác (vnútorný predpis UK č. 2/2018), ako aj zvyklosťami pri písaní odborných prác v príslušnej vednej oblasti.

Usmernenia pre bakalárske práce v odbore Informatika:

 1. Bakalárske práce v odbore Informatika môžu byť písané v jazyku slovenskom, českom alebo anglickom. V prípade, že práca je písaná v cudzom jazyku, musí obsahovať aj slovenský abstrakt.
 2. Za "pevnú väzbu" vyžadovanú smernicou rektora sa bude považovať aj termoväzba. V prípade, že takáto väzba obsahuje namiesto obalu priehľadnú fóliu, považuje sa za obal prvá strana pod touto priehľadnou fóliou.
 3. Obal práce a titulný list práce musia obsahovať všetky údaje uvedené v prílohách 1 a 2 vnútorného predpisu UK č. 2/2018.
 4. Elektronickú verziu bakalárskej práce identickú s odovzdaným papierovým exemplárom (okrem zadania, keďže v elektronickej verzii sa zverejňuje zadanie bez podpisov) vo formáte jedného PDF súboru vytvoreného takým spôsobom, aby bolo z neho možné získať textovú informáciu, študenti odovzdajú do 16.5.2018 do 23:59:59:
  • prostredníctvom systému AIS2 (odporúčame najskôr si prečítať "Návod na poslanie práce cez AIS")
   Upozornenie: Prácu v systéme AIS2 označte ako finálnu až po odovzdaní všetkých častí práce, vrátane príloh. Po označení práce za finálnu už nie je možné robiť žiadne zmeny!
  • a zároveň prostredníctvom rozhrania na tejto stránke pre potreby Katedry informatiky.
 5. Študent odovzdá bakalársku prácu v tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach (pre fakultnú knižnicu a pre oponenta) na sekretariáte KI do 18.5.2018 do 12:00 a ďalší jeden exemplár odovzdá vedúcemu práce.
 6. Spolu s tlačenými exemplármi práce študent odovzdá aj:
  • 2 exempláre návrhu licenčnej zmluvy vytlačené zo systému AIS2 podpísané autorom
  • 2 exempláre návrhu licenčnej zmluvy s UK vytlačené zo systému AIS2 podpísané autorom
  • 1 kópiu titulnej strany bakalárskej práce
  • e-mail na študenta a na vedúceho záverečnej práce
 7. Do jedného odovzdávaného exempláru práce je potrebné zviazať podpísaný originál zadania práce vytlačený z AIS2, ostatné exempláre budú obsahovať kópie zadania. Elektronická verzia musí obsahovať nepodpísané zadanie práce.

Pre zabezpečenie hladkého priebehu obhajob treba odovzdať aj súbory s Vašou prezentáciou na obhajoby. Prosím, dodržte nasledujúce podmienky:

Registráciu práce a odovzdanie súborov spravíte cez web. Je potrebné mať povolené cookies. Pri registrácii si zvolíte heslo, ktoré je potrebné na prípadné neskoršie pridávanie a mazanie súborov. Po odoslaní registračného formuláru by sa Vám mal otvoriť detail práce s možnosťou pridávať súbory. Maximálna veľkosť súboru je 10MB. Ak by Vám to náhodou nestačilo, pošlite mail na adresu janackova(a)dcs.fmph.uniba.sk.

Zoznam zaregistrovaných bakalárskych prác


Kontakt Hlavná stránka © 2012