Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Eduard Toman CSc.
cvičí doc. RNDr. Robert Lukoťka PhD.
www stránka:

Cieľ:

Zoznámiť študentov s logickou výstavbou matematiky a naučiť ich metódam dokazovania v matematike. Oboznámiť ich so štruktúrami potrebnými pre štúdium matematiky a informatiky.

Sylabus:
  1. Výroky, logické operácie, formuly, výrokové funkcie, kvantifikácia výrokov, tautologie, matematický dôkaz, základné typy matematických dôkazov, logický dôsledok. Základné pojmy a označenia, intuitívny pojem množiny.
  2. Operácie s množinami, zjednotenie, prienik, rozdiel, symetrická diferencia, komplement množiny, množinové identity, usporiadaná dvojica, karteziánsky súčin množín a jeho vlastnosti, relácie, relácie na množinách, relácie ekvivalencie a rozklad množiny, tranzitívny uzáver relácie, reflexívno-tranzitívny uzáver, čiastočné usporiadanie množiny, usporiadanie množiny, zobrazenie, typy zobrazení, skladanie zobrazení, inverzné zobrazenie.
  3. Mohutnosti množín. Ekvivalencia množín a kardinálne čísla, počítanie s kardinálnymi číslami, súčet, súčin a mocnina kardinálnych čísel, nerovnosti medzi kardinálnymi číslami. Cantor-Bernsteinova veta a jej dôsledky. Cantorova veta a jej dôsledky. Konečné množiny. Nekonečné množiny. Aritmetika celých nezáporných čísel. Spočítateľné množiny, nespočítateľné množiny.
Spôsob hodnotenia:
Študent môže v rámci zimného semestra získať najviac 100 bodov. Maximálne 30 bodov môže mať na základe prítomnosti na cvičeniach a najviac 70 bodov môže získať na skúške. Podľa sumy bodov za cvičenia a za skúšku dostáva celkovú známku.
Počet bodovZnámka
Od 95 bodov A
Od 82 bodov B
Od 69 bodov C
Od 60 bodov D
Od 55 bodov E
Menej ako 55 bodov FX

 

Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012