Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske
Názov študijného programu: INFORMATIKA
Číslo a názov študijného odboru: 9.2.1 Informatika
Stupeň štúdia: prvý
Udeľovaný akademický titul: "bakalár" (v skratke "Bc.")
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denná
Garant študijného programu: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Predpokladaný počet študentov v ročníku: 100

 

Nadväznosť programov:
Na študijný program Informatika (bakalársky) nadväzuje študijný program Informatika (2. stupňa, magisterský).
Stručná história študijného programu:
Informatika ako samostatný odbor sa na Univerzite Komenského študuje od roku 1974. Pôvodné štúdium bolo 5-ročné. Filozofia informatického štúdia - spojenie silného teoretického základu s aplikačnou nadstavbou sa osvedčila a prispela k vysokej kvalite a flexibilite absolventov. Študijný program prešiel viacerými obsahovými a organizačnými zmenami, ale základná filozofia zostala zachovaná. Popri základnom študijnom programe vzniklo postupne niekoľko ďalších (učiteľstvo informatiky, bakalárske štúdium informatiky, špecializácie orientované do umelej inteligencie a počítačovej grafiky). V polovici 90-tych rokov sa zaviedla kreditová forma štúdia informatiky, ktorá umožnila ešte väčšiu individualizáciu študijných plánov. Napokon, v roku 2004 bolo magisterské štúdium informatiky rozdelené na trojročné bakalárske a naň naväzujúce dvojročné magisterské štúdium. Oba študijné programy (spolu s tretím stupňom, doktorandským štúdiom) informatiky boli akreditované a v septembri 2004 boli prijatí prví študenti na bakalársky študijný program.
Požiadavky na uchádzača o štúdium (podmienky na prijatie):
Pozri Kritériá pre prijímacie konanie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.
Zameranie vyučovaných predmetov:
Študijný program bakalárskeho štúdia informatiky sa študuje tri roky, resp. 6 semestrov. Pozostáva z predmetov, ktoré sa vyučujú formou prednášok, seminárov, cvičení a projektov. Pre každý predmet sú určené podmienky jeho úspešného absolvovania a je mu priradené kreditové ohodnotenie. Podmienky na úspešné absolvovanie predmetu stanovuje učiteľ, ktorý predmet vyučuje a zverejňuje ich na začiatku semestra. Študent, ktorý úspešne absolvoval daný predmet, získa za jeho absolvovanie kredity. Za celé štúdium musí študent získať najmenej 180 kreditov, za jednotlivé semestre 30 kreditov.
Študijný program bakalárskeho štúdia informatiky pozostáva z troch základných skupín predmetov
Povinné predmety tvoria základ bakalárskeho štúdia informatiky a musí ich absolvovať každý študent informatiky. Predstavujú asi 60% rozsahu štúdia a obsahujú matematiku, diskrétnu matematiku, teoretické informatiku, základy počítačových a programových systémov a programovania a spoločenských aspektov informatiky. Študujný program ponúka momentálne štyri skupiny povinne voliteľných predmetov (B1 - B4). Študent si z úrovne B môže vybrať buď jednu celú skupinu predmetov, alebo si vyberie jednotlivé predmety po dohode so študijným poradcom. Na úspešné absolvovanie štúdia musí študent získať 30 kreditov za predmety z úrovne B. Skupina predmetov B1 je určená študentom, ktorí chcú pokračovať v magisterskom štúdiu informatiky. Obsahuje predovšetkým predmety z teoretickej informatiky, matematiky a diskrétnej matematiky. Skupina B2 je určená študentom, ktorí chcú získať hlbšie poznatky z deklaratívneho programovania, skupina B3 je určená študentom, ktorí sa chcú špecializovať v programovaní a napokon, skupina B4 je orientovaná na počítačovú grafiku.
Povinné (A) a povinne voliteľné predmety (B) predstavujú 75%, t.j. 135 kreditov z celého štúdia. Študent si ešte musí vybrať z predmetov, ktoré sa vyučujú na univerzite (prípadne iných vysokých školách) predmety v rozsahu 45 kreditov a úspešne ich absolvovať. Študent informatiky si môže vyberať aj neabsolvované predmety z úrovne B. Pre tých, ktorí sa chcú hlbšie špecializovať v niektorej z oblastí pokrytých skupinami B1-B4 sú pripravené tématicky ucelené skupiny predmetov C1-C4.
Získané poznatky študenti musia prakticky použiť na riešenie úloh v rámci ročníkových projektov a najmä pri tvorbe záverečnej práce. Projekty sú zamerané najmä na tvorbu malých softvérových aplikácií, pri ktorých si študenti prehĺbia znalosti z programovania, softvérového inžinierstva ale aj z konkrétnych programových systémov. V bakalárskej práci sa kladie dôraz aj na prácu s odbornou literatúrou a na prezentáciu dosiahnutých výsledkov. Časť bakalárskych prác môže byť aj teoretickejšie orientovaná, napríklad na spracovanie prehľadu nejakej problematiky, alebo riešenie teoretického problému.

Profil absolventov:

Absolventi bakalárskeho štúdia informatiky na FMFI UK nadobúdajú informatické vzdelanie, ktoré im umožňuje  zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického, spoločenského a hospodárskeho vývoja v súčasnosti aj v budúcnosti. Získané vedomosti a nadobudnuté schopnosti výrazne prekračujú všeobecnú informatickú gramotnosť (napr. na úrovni ECDL) a úroveň firemného vzdelávania. Teoretický  základ štúdia poskytuje absolventovi bakalárskeho štúdia informatiky dlhodobo platné poznatky, formuje jeho spôsob myslenia (exaktnosť, schopnosť abstrakcie), pomáha mu vytvárať predstavu o riešiteľnosti a zložitosti riešenia problémov a dáva mu aparát na formálny popis systémov. Teoretický základ štúdia je doplnený predmetmi, ktoré umožňujú hlbšiu špecializáciu v niektorej z oblastí informatiky s cieľom nastúpiť po absolvovaní bakalárskeho štúdia informatiky do praxe. Očakáva sa, že absolventi bakalárskeho štúdia informatiky nájdu uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ktoré závisia od informačných technológií; v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď.

 

Bakalársky študijný program informatiky ich pripraví na plnenie nasledujúcich úloh: výber vhodného a kvalitného hardvéru a softvéru pre potreby zamestnávateľskej inštitúcie, inštalácia a spravovanie zložitého softvéru a informačných a komunikačných systémov, konfigurovanie sietí a periférnych zariadení. Absolventi bakalárskeho štúdia informatiky sú schopní tiež samostatne vytvárať programové aplikácie malého a stredného rozsahu a zložitosti a podieľať sa v požadovanej kvalite na tvorbe veľkých systémov podľa presne stanoveného zadania. Absolventi bakalárskeho štúdia odboru informatika získajú hlboké pochopenie systémov v celku, budú rozumieť nielen teoretickým základom odboru ale aj tomu, ako teória ovplyvňuje prax. Budú mať pevný základ, ktorý im umožní obnovovať si znalosti súbežne s tým, ako sa informatika bude vyvíjať. Študijný program bakalárskeho štúdia informatiky sa vyznačuje značnou variabilitou, ktorá umožňuje zohľadniť individuálne potreby a predstavy študenta. Každý z individualizovaných programov môže pripravovať na iné, avšak vždy zdôvodnené profesionálne kariéry. Na jednej strane, študijný program možno navrhnúť tak, aby poskytoval študentom možnosti zvoliť si predmety zo širokého spektra predmetov patriacich do celej oblasti informatiky. Na druhej strane, študijný program sa môže zamerať na jeden špecifický aspekt informatiky a pokryť ho do väčšej hĺbky. Vďaka tejto variabilite študijného programu bakalárskeho štúdia informatiky je možné pripraviť absolventa schopného nájsť bezprostredne po skončení štúdia uplatnenie v praxi, ale aj absolventa-bakalára schopného úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu informatiky.

 

Uplatnenie absolventov:
Očakávame, že bude po absolventoch dopyt vo všetkých druhoch podnikov, ktoré závisia od informačných technológií a ktoré aplikujú metódy a nástroje informatiky v najrôznejších odvetviach.

 

Postup pri štúdiu:
Študent si zostavuje svoj študijný plán (t.j. predmety, ktoré chce študovať v tomto akademickom roku) na základe študijného programu tak, aby počas svojho štúdia splnil všetky podmienky úspešného ukončenia štúdia. Okrem predmetov svojho študijného odboru si študent zapíše predmety z bloku celofakultných predmetov (predmety s kódom obsahujúcim XXX).

 

Podmienky úspešného ukončenia štúdia:
  1. získanie 180 kreditov
  2. úspešné absolvovanie
    1. celého súboru povinných predmetov A
    2. jedného zo súborov povinne voliteľných predmetov B1-B4 (celého)
    3. doplnenie predmetov z blokov B1-B4, C1-C4 (najlepšie toho, ktorý rozvíja vybraný súbor povinne voliteľných predmetov Bi)
  3. úspešné vykonanie štátnej skúšky a obhájenie bakalárskej práce (prihlásenie sa k tejto skúške a k obhajobe je podmienené splnením bodov 1. a 2.)

Kontakt Hlavná stránka © 2012