Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Harmonogram štúdia
AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
20. 9. 2021 o 11:00 Slávnostné otvorenie nového roku 2021/2022 (aula UK)
september 2021 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov
27. 4. 2022 Študentská vedecká konferencia
jún 2022 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
14. 6. – 24. 6. 2022 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
20. 6. 2022 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2022 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2022 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
2. 9. – 3. 9. 2021 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
27. 8. – 17. 9. 2021 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
7. 9. – 9. 9. 2021 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia – denné aj externé štúdium
13. 9. – 21. 9. 2021 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 31. 10. 2021 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
do 17. 12. 2021 Odovzdanie zadaní diplomových prác
Výučba
20. 9. – 17. 12. 2021 Výučba
3. 1. – 11. 2. 2022 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 8. 9. 2021 Prihlasovanie na štátne skúšky z predmetov 1-INF-951 a 1-INF-961 pre INF (septembrový termín)
16. 9. – 17. 9. 2021 Štátne skúšky pre INF (septembrový termín)
LETNÝ SEMESTER
do 16. 2. 2022 Kontrola splnenia podmienok prvákov na postup do letného semestra
Výučba
14. 2. – 13. 5. 2022 Výučba
14. 4. a 19. 4. 2022 Rektorské/dekanské voľno (veľkonočné sviatky)
9. 5. – 13. 5. 2022 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá)
16. 5. – 27. 5. 2022 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
16. 5. – 10. 6. 2022 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
16. 5. – 30. 6. 2022 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 6. 7. 2022 Kontrola splnenia podmienok na postup do vyššieho ročníka
Štátne skúšky
Bakalárske štúdium
do 20. 5. 2022 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 20. 5. 2022 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neuučí inak)
14. 6. – 24. 6. 2022 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
15. 8. – 31. 8. 2022 Opravný termín štátnych skúšok

Magisterské štúdium

do 6. 5. 2022 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 6. 5. 2022 Odovzdanie diplomových prác
31. 5. – 10. 6. 2022 Štátne skúšky magisterských študijných programov
15. 8. – 31. 8. 2022 Opravné termíny štátnych skúšok
Doktorandské štúdium
do 28. 2. 2022 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2020/2021). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2021/2022
do 11. 2. 2022 Vykonanie dizertačnej skúšky - doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2019/2020
do 31. 8. 2022 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2020/2021). Skúšku je nutné vykonať do skončenia zimného semestra 2022/2023
do 30. 4. 2022 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2018/2019 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2017/2018)
do 17. 6. 2022 Kontrola plnenia študijných výsledkov a ich evidencia (vyučujúcim, školiteľom, garantom a vedúcimi katedier) v systéme AIS
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2021 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2021 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2022 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2022 Rigorózne skúšky (jarný termín)

Kontakt Hlavná stránka © 2012