Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Harmonogram štúdia
AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
24. 9. 2018 o 11:00 Slávnostné otvorenie nového roku 2018/2019 (aula UK)
september 2018 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov
26. 4. 2019 Študentská vedecká konferencia
11. 6. 2019 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
18. 6. – 28. 6. 2019 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
24. 6. 2019 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2019 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2019 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
3. 9. – 4. 9. 2018 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
30. 8. – 21. 9. 2018 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
4. 9. – 6. 9. 2018 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia – denné aj externé štúdium
10. 9. – 18. 9. 2018 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 31. 10. 2018 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
do 14. 12. 2018 Odovzdanie zadaní diplomových prác
Výučba
24. 9. – 21. 12. 2018 Výučba
2. 1. – 15. 2. 2019 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 12. 9. 2018 Prihlasovanie na štátne skúšky z predmetov 1-INF-951 a 1-INF-961 pre INF (septembrový termín)
19. 9. – 21. 9. 2018 Štátne skúšky pre INF (septembrový termín)
LETNÝ SEMESTER
do 20. 2. 2019 Odovzdanie indexov prvákov na kontrolu splnenia podmienok na postup do letného semestra
Výučba
18. 2. – 17. 5. 2019 Výučba pre všetkých študentov
28. 4. a 23. 4. 2019 Rektorské/dekanské voľno (veľkonočné sviatky)
13. 5. – 17. 5. 2019 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá)
20. 5. – 31. 5. 2019 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
20. 5. – 14. 6. 2019 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
20. 5. – 28. 6. 2019 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 4. 7. 2019 Odovzdanie indexov na kontrolu
Štátne skúšky
Bakalárske štúdium
do 28. 4. 2019 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 17. 5. 2019 Odovzdanie bakalárskych prác
18. 6. – 28. 6. 2019 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
19. 8. – 30. 8. 2019 Opravný termín štátnych skúšok

Magisterské štúdium

do 28. 4. 2019 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 3. 5. 2019 Odovzdanie diplomových prác (okrem mMMN, mIKV)
4. 6. – 14. 6. 2019 Štátne skúšky magisterských študijných programov
19. 8. – 30. 8. 2019 Opravné termíny štátnych skúšok
Doktorandské štúdium
do 28. 2. 2019 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2016/2017). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2017/2018
do 28. 2. 2019 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2017/2018). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2017/2018
do 30. 4. 2019 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi dennej formy, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2015/2016 a doktorandi externej formy, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2014/2015)
do 21. 6. 2019 Odovzdanie indexov na kontrolu študijných výsledkov
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2018 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2018 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2019 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2019 Rigorózne skúšky (jarný termín)

Kontakt Hlavná stránka © 2012