Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Harmonogram štúdia
AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
21. 9. 2020 o 11:00 Slávnostné otvorenie nového roku 2020/2021 (aula UK)
september 2020 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov
21. 4. 2021 Študentská vedecká konferencia
jún 2021 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
15. 6. – 23. 6. 2021 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
21. 6. 2021 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2021 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2021 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
2. 9. – 3. 9. 2020 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
28. 8. – 18. 9. 2020 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
3. 9. – 7. 9. 2020 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia – denné aj externé štúdium
8. 9. – 17. 9. 2020 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 31. 10. 2020 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
do 11. 12. 2020 Odovzdanie zadaní diplomových prác
Výučba
21. 9. – 18. 12. 2020 Výučba
4. 1. – 12. 2. 2021 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 9. 9. 2020 Prihlasovanie na štátne skúšky z predmetov 1-INF-951 a 1-INF-961 pre INF (septembrový termín)
16. 9. – 18. 9. 2020 Štátne skúšky pre INF (septembrový termín)
LETNÝ SEMESTER
do 17. 2. 2021 Kontrola splnenia podmienok prvákov na postup do letného semestra
Výučba
15. 2. – 14. 5. 2021 Výučba pre všetkých študentov
1. 4. a 6. 4. 2021 Rektorské/dekanské voľno (veľkonočné sviatky)
10. 5. – 14. 5. 2021 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá)
17. 5. – 28. 5. 2021 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
17. 5. – 11. 6. 2021 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
17. 5. – 30. 6. 2021 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 6. 7. 2021 Kontrola splnenia podmienok na postup do vyššieho ročníka
Štátne skúšky
Bakalárske štúdium
do 14. 5. 2021 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 14. 5. 2021 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neuučí inak)
15. 6. – 23. 6. 2021 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
16. 8. – 31. 8. 2021 Opravný termín štátnych skúšok

Magisterské štúdium

do 3. 5. 2021 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 3. 5. 2021 Odovzdanie diplomových prác
1. 6. – 11. 6. 2021 Štátne skúšky magisterských študijných programov
16. 8. – 31. 8. 2021 Opravné termíny štátnych skúšok
Doktorandské štúdium
do 28. 2. 2021 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2019/2020 a externí doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2018/2019). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2020/2021
do 30. 4. 2021 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2017/2018 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2016/2017)
do 18. 6. 2021 Kontrola plnenia študijných výsledkov a ich evidencia (vyučujúcim, školiteľom, garantom a vedúcimi katedier) v systéme AIS
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2020 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2020 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2021 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2021 Rigorózne skúšky (jarný termín)

Kontakt Hlavná stránka © 2012