Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Harmonogram štúdia
AKADEMICKÝ ROK 2023/2024
18. 9. 2023 o 11:00 Slávnostné otvorenie nového roku 2023/2024 (aula UK)
18. 4. 2024 Študentská vedecká konferencia
jún 2024 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
18. 6. – 28. 6. 2024 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
17. 6. 2024 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2024 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2024 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
4. 9. – 6. 9. 2023 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
28. 8. – 14. 9. 2023 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
5. 9. – 7. 9. 2023 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia – denné aj externé štúdium
11. 9. – 19. 9. 2023 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 30. 9. 2023 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
do 15. 12. 2023 Odovzdanie zadaní diplomových prác
Výučba
18. 9. – 15. 12. 2023 Výučba
2. 1. – 16. 2. 2024 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 7. 9. 2023 Prihlasovanie na štátne skúšky z predmetov 1-INF-951 a 1-INF-961 pre INF (septembrový termín)
13. 9. – 14. 9. 2023 Štátne skúšky z predmetov 1-INF-951 a 1-INF-961 pre INF (septembrový termín)
LETNÝ SEMESTER
do 21. 2. 2024 Kontrola splnenia podmienok prvákov na postup do letného semestra
Výučba
19. 2. – 17. 5. 2024 Výučba
13. 5. – 17. 5. 2024 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá)
20. 5. – 31. 5. 2024 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
20. 5. – 14. 6. 2024 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
20. 5. – 28. 6. 2024 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 3. 7. 2024 Kontrola splnenia podmienok na postup do vyššieho ročníka
Štátne skúšky
Bakalárske štúdium
do 24. 5. 2024 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 24. 5. 2024 Odovzdanie bakalárskych prác (pokiaľ garant programu neurčí inak)
18. 6. – 28. 6. 2024 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
19. 8. – 30. 8. 2024 Opravný termín štátnych skúšok

Magisterské štúdium

do 10. 5. 2024 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 10. 5. 2024 Odovzdanie diplomových prác
4. 6. – 14. 6. 2024 Štátne skúšky magisterských študijných programov
19. 8. – 30. 8. 2024 Opravný termín štátnych skúšok
Doktorandské štúdium
do 29. 2. 2024 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2022/2023). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2023/2024
do 31. 8. 2024 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2022/2023). Skúšku je nutné vykonať do skončenia zimného semestra 2024/2025
do 30. 4. 2024 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2020/2021 a doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2019/2020)
do 14. 6. 2024 Kontrola plnenia študijných výsledkov a ich evidencia (vyučujúcim, školiteľom, garantom a vedúcimi katedier) v systéme AIS
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2023 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2023 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2024 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2024 Rigorózne skúšky (jarný termín)

Kontakt Hlavná stránka © 2012