Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Harmonogram štúdia
AKADEMICKÝ ROK 2017/2018
25. 9. 2017 o 11:00 Slávnostné otvorenie nového roku 2017/2018 (aula UK)
september 2017 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov
25. 4. 2018 Študentská vedecká konferencia
12. 6. 2018 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
19. 6. – 30. 6. 2018 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
25. 6. 2018 Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
júl 2018 Promócie absolventov magisterských študijných programov
september 2018 Promócie absolventov bakalárskych študijných programov
ZIMNÝ SEMESTER
Zápisy
4. 9. – 5. 9. 2017 Zápis študentov v 1. roku štúdia 1. stupňa
30. 8. – 22. 9. 2017 Zápis študentov vo vyššom roku štúdia 1. stupňa a 2. stupňa
5. 9. – 7. 9. 2017 Zápis doktorandov v 1. roku štúdia – denné aj externé štúdium
11. 9. – 20. 9. 2017 Zápis doktorandov vo vyššom roku štúdia
do 31. 10. 2017 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
do 15. 12. 2017 Odovzdanie zadaní diplomových prác
Výučba
25. 9. – 22. 12. 2017 Výučba
2. 1. – 16. 2. 2018 Skúškové obdobie
Štátne skúšky
do 11. 9. 2017 Prihlasovanie na štátne skúšky z predmetov 1-INF-951 a 1-INF-961 pre INF (septembrový termín)
18. 9. – 20. 9. 2017 Štátne skúšky pre INF (septembrový termín)
LETNÝ SEMESTER
do 21. 2. 2018 Odovzdanie indexov prvákov na kontrolu splnenia podmienok na postup do letného semestra
Výučba
19. 2. – 18. 5. 2018 Výučba pre všetkých študentov
29. 3. a 3. 4. 2018 Rektorské/dekanské voľno (veľkonočné sviatky)
14. 5. – 18. 5. 2018 Predtermíny pre študentov končiacich bakalárske a magisterské študijné programy (výučba stále trvá)
21. 5. – 1. 6. 2018 Skúškové obdobie pre študentov končiacich magisterské študijné programy
21. 5. – 15. 6. 2018 Skúškové obdobie pre študentov končiacich bakalárske študijné programy
21. 5. – 29. 6. 2018 Skúškové obdobie (okrem študentov končiacich študijné programy)
do 6. 7. 2018 Odovzdanie indexov na kontrolu
Štátne skúšky
Bakalárske štúdium
do 29. 4. 2018 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 16. 5. 2018 Odovzdanie bakalárskych prác
19. 6. – 29. 6. 2018 Štátne skúšky bakalárskych študijných programov (júnový termín)
20. 8. – 31. 8. 2018 Opravný termín štátnych skúšok

Magisterské štúdium

do 29. 4. 2018 Prihlasovanie na štátne skúšky (júnový termín)
do 4. 5. 2018 Odovzdanie diplomových prác (okrem mMMN, mIKV)
5. 6. – 15. 6. 2018 Štátne skúšky magisterských študijných programov
20. 8. – 31. 8. 2018 Opravné termíny štátnych skúšok
Doktorandské štúdium
do 28. 2. 2018 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi na externej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2015/2016). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2017/2018
do 28. 2. 2018 Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške (doktorandi na dennej forme, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2016/2017). Skúšku je nutné vykonať do skončenia letného semestra 2017/2018
do 30. 4. 2018 Odovzdanie dizertačných prác (doktorandi dennej formy, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2014/2015 a doktorandi externej formy, ktorí nastúpili na štúdium v roku 2013/2014)
do 22. 6. 2018 Odovzdanie indexov na kontrolu študijných výsledkov
Rigorózne skúšky
do 31. 10. 2017 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jarný termín)
november 2017 Rigorózne skúšky (jesenný termín)
do 31. 3. 2018 Odovzdanie prihlášok na rigorózne skúšky (jesenný termín)
marec 2018 Rigorózne skúšky (jarný termín)

Kontakt Hlavná stránka © 2012