Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-112 Úvod do webových technológií
1-AIN-189 Webové aplikácie (1)
1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky
1-AIN-304 Úvod do umelej inteligencie
1-AIN-470 Špecifikácia a verifikácia programov
1-AIN-480 Neurónové siete
1-AIN-500 Linux pre používateľov
1-AIN-530 Multimédiá
1-AIN-550 Základy spracovania obrazu
1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov
1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií
1-AIN-617 Logické programovanie ASP
1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu
1-AIN-655 Heuristické metódy
1-AIN-670 Expertné systémy
1-BIN-301 Metódy v bioinformatike
1-FYZ-680 Princípy číslicovej techniky
1-INF-110 Matematická analýza (1)
1-INF-115 Algebra (1)
1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr
1-INF-126 Programovanie (1)
1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++
1-INF-130 Princípy počítačov
1-INF-150 Matematická analýza (2)
1-INF-156 Algebra (2)
1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov
1-INF-165 Programovanie (2)
1-INF-166 Programovanie (2) v Jave
1-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť
1-INF-171 Operačné systémy
1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky
1-INF-210 Úvod do matematickej logiky
1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)
1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry
1-INF-225 Programovanie (3)
1-INF-230 Úvod do databázových systémov
1-INF-235 Ročníkový projekt (1)
1-INF-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá
1-INF-251 Praktiká z počítačových sietí
1-INF-265 Ročníkový projekt (2)
1-INF-283 Počítačové siete (1)
1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov
1-INF-311 Nové trendy personálnych počítačov
1-INF-312 Moderné informačné technológie
1-INF-313 E-komunikácia obchodných a administratívnych procesov
1-INF-314 Moderné informačné technológie (2)
1-INF-315 Základy reverzného inžinierstva
1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)
1-INF-470 Sémantické základy znalostných systémov
1-INF-471 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí)
1-INF-506 Hypermediálne systémy (web technológie)
1-INF-507 Seminár z hypermediálnych systémov
1-INF-516 Princípy tvorby softvéru
1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti
1-INF-526 Systémové programovanie
1-INF-555 Aplikácie počítačovej grafiky a videnia
1-INF-615 Matematická propedeutika (1)
1-INF-630 Optimalizačné metódy (1)
1-INF-645 Teória programovania
1-INF-675 GNU/Linux - princípy a prostriedky
1-INF-685 Tvorba webovských aplikácií
1-INF-695 OpenGL
1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)
1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)
1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)
1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)
1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)
1-INF-910 Bakalárska práca
1-INF-911 Bakalársky seminár (1)
1-INF-920 Bakalársky seminár (2)
1-INF-951 Matematika
1-INF-961 Informatika
1-INF-991 Bakalárska práca
1-MAT-230 Operačné systémy a počítačové siete
1-MAT-551 Geometria pre grafikov (1)
1-MAT-552 Geometria pre grafikov (2)
1-MAT-560 Webovská grafika
1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov
1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky
1-MMN-255 Lineárne programovanie
2-AIN-105 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)
2-AIN-121 Počítačové videnie (1)
2-AIN-125 Počítačové videnie (2)
2-AIN-206 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)
2-AIN-252 Seminár z bioinformatiky (4)
2-AIN-502 Základy programovania pre biológov
2-AIN-505 Seminár z bioinformatiky (1)
2-AIN-506 Seminár z bioinformatiky (2)
2-INF-105 Ročníkový projekt
2-INF-106 Informatika a spoločnosť
2-INF-113 Kombinatorická analýza (2)
2-INF-114 Matematická logika
2-INF-115 Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov
2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch
2-INF-117 Funkcionálne programovanie
2-INF-121 Teória vypočítateľnosti
2-INF-122 Teória paralelených výpočtov
2-INF-123 Formálna sémantika a teória správnosti
2-INF-126 Modely konkurentných systémov
2-INF-127 Formálne špecifikácie
2-INF-129 Úvod do paraleného programovania
2-INF-130 Architektúry orientované na služby – princípy a technológie
2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov
2-INF-133 Pravdepodobnostné metódy
2-INF-135 Pravdepodobnostné algoritmy
2-INF-142 Softvérové inžinierstvo
2-INF-144 Kompilátory
2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií
2-INF-147 Vyhľadávanie v texte
2-INF-149 Paralelné vedecké výpočty
2-INF-150 Strojové učenie
2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov
2-INF-153 Optimalizačné metódy (2)
2-INF-154 Enumerácia diskrétnych štruktúr
2-INF-155 Kombinatorické štruktúry
2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov
2-INF-158 Systémy na prepisovanie termov
2-INF-159 Techniky a implementácie funkcionálneho programovania
2-INF-160 Seminár z bezpečnosti systémov
2-INF-161 Seminár dátabázového administrátora
2-INF-162 Seminár systémového administrátora
2-INF-163 Kolmogorovská zložitosť
2-INF-164 IT quality management
2-INF-165 Manažment softvérových projektov
2-INF-166 Magisterský projekt
2-INF-168 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, prevádzka
2-INF-169 Proseminár z informatiky (1)
2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)
2-INF-171 Agilné technológie v praxi
2-INF-172 Použitie systémov počítačovej algebry
2-INF-173 Kvantové spracovanie informácie
2-INF-174 Teória grafov
2-INF-175 Pravdepodobnosť a štatistika
2-INF-176 Unix pre administrátorov
2-INF-177 Matematická analýza (3)
2-INF-178 Kryptológia (1)
2-INF-179 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 1
2-INF-180 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 2
2-INF-181 Numerická matematika
2-INF-182 Algebra (3)
2-INF-183 Počítačové siete (2)
2-INF-184 Programovacie jazyky
2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2)
2-INF-187 Úvod do teórie programovania
2-INF-221 Aproximácia optimalizačných problémov
2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie
2-INF-224 Teória informácie a teória kódovania (1)
2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy
2-INF-235 Kryptológia (2)
2-INF-236 Objektové softwareové inžinierstvo
2-INF-237 Vybrané partie z dátových štruktúr
2-INF-238 Grafové modely v strojovom učení
2-INF-261 IT Based Supply Networks
2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry
2-INF-263 Tvorba a dizajn počítačových hier
2-INF-264 Teória deklaratívneho programovania
2-INF-265 Deklaratívne programovanie
2-INF-500 Databázy
2-INF-910 Diplomová práca
2-INF-920 Diplomový seminár (1)
2-INF-921 Diplomový seminár (2)
2-INF-922 Diplomový seminár (3)
2-INF-950 Teoreticko-metodologické základy informatiky
2-INF-951 Základy vybraných špecializácií informatiky
2-INF-990 Obhajoba diplomovej práce
2-MAT-611 Seminár z teórie grafov (2)
2-MMN-201 Počítačové siete
2-MMS-222 Počítačová algebra (1)
2-MPG-101 Počítačová grafika (1)
2-MPG-102 Počítačová grafika (2)
2-MPG-106 Algoritmy a dátové štruktúry
2-MPG-153 Formálne jazyky a automaty
2-MPG-203 Výpočtová geometria
2-UIN-260 Úvod do riešenia ťažkých problémov
2-UIN-264 Teória programovania
2-UXX-935 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)
3-INF-001 Teoretické základy informatiky
3-MDM-025 Topologická teória grafov
3-MDM-028 Algoritmické riešenie ťažkých problémov

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012