Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Magisterské
Názov študijného programu:INFORMATIKA
Číslo a názov študijného odboru: 9.2.1 Informatika
Stupeň štúdia:druhý
Udeľovaný akademický titul:"magister" (v skratke "Mgr.")
Štandardná dĺžka štúdia:2 roky
Forma štúdia:denná
Garant študijného programu:prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Predpokladaný počet študentov v ročníku:  40

Nadväznosť programov:
Študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program Informatika. Na študijný program nadväzuje doktorandský študijný program Informatika.

Stručná história študijného programu:
Informatika ako samostatný odbor sa na Univerzite Komenského študuje od roku 1974. Pôvodné štúdium bolo 5-ročné. Filozofia informatického štúdia - spojenie silného teoretického základu s aplikačnou nadstavbou sa osvedčila a prispela k vysokej kvalite a flexibilite absolventov. Študijný program prešiel viacerými obsahovými a organizačnými zmenami, ale základná filozofia zostala zachovaná. Popri základnom študijnom programe vzniklo postupne niekoľko ďalších (učiteľstvo informatiky, bakalárske štúdium informatiky, špecializácie orientované do umelej inteligencie a počítačovej grafiky). V polovici 90-tych rokov sa zaviedla kreditová forma štúdia informatiky, ktorá umožnila ešte väčšiu individualizáciu študijných plánov. Napokon, v roku 2004 bolo magisterské štúdium informatiky rozdelené na trojročné bakalárske a naň naväzujúce dvojročné magisterské štúdium. Oba študijné programy (spolu s tretím stupňom, doktorandským štúdiom) informatiky boli akreditované a v septembri 2004 boli prijatí prví študenti na bakalársky študijný program.

Požiadavky na uchádzača o štúdium (podmienky na prijatie):
Absolvovanie bakalárskeho študijného programu v  študijnom odbore Informatika a uspešné absolvovanie výberového prijímacieho konania na magisterský študijný program.

Postup pri štúdiu:
Po získaní 118 kreditov za povinné predmety A-bloku (spoločný základ) si študent povinne vyberie jeden z troch ponúkaných B-blokov (teoreticko-metodologické bloky) a jeden z troch ponúkaných C-blokov (špecializačné bloky).

Kontrolná etapa:
Po treťom roku štúdia sa študent preukáže nazbieraním 120 kreditov za povinné predmety A-bloku.

Podmienky úspešného ukončenia štúdia:
  1. získanie 120 kreditov
    1. absolvovanie všetkých povinných predmetov A-bloku a zvolených B a C-blokov
    2. získanie pravidlami výberu predpísaného počtu kreditov za povinne voliteľné predmety zvolených B a C-blokov
    3. získanie ďalších aspoň 56 kreditov za ľubovoľné predmety študijného odboru informatika (predmety s kódom obsahujúcim INA, INB alebo INC)
  2. úspešné vykonanie štátnej skúšky a obhájenie diplomovej práce (prihlásenie sa k tejto skúške a k obhajobe je podmienené splnením bodov 1. a 2.)


Kontakt Hlavná stránka © 2012