Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Magisterské
Študijný program:INFORMATIKA
Študijný odbor: Informatika
Stupeň štúdia:druhý
Udeľovaný akademický titul:"magister" (v skratke "Mgr.")
Štandardná dĺžka štúdia:2 roky
Forma štúdia:denná
Garant študijného programu: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Nadväzuje na študijné programy: bakalársky študijný program Informatika
bakalársky študijný program Bionformatika
Nadväzujúci študijný program doktorandský študijný program Informatika

Vízia študijného programu
Informatika ponúka rozmanité možnosti uplatnenia, ktoré nezriedka spájajú zaujímavú prácu s dobrým finančným ohodnotením. Zároveň je to odvetvie, ktoré sa v posledných desaťročiach etablovalo ako stabilná súčasť spoločnosti a dá sa očakávať, že informatické vzdelanie je dobrou investíciou aj do budúcnosti.

Jedným z najvýraznejších znakov informatiky je jej rýchly skokovitý vývoj. Každý skok, ''generácia'', zásadne zmení nielen používanú technológiu hardvéru, ale prináša aj nové zariadenia a radikálne nové spôsoby používania (web, smartfóny, sociálne siete a pod.). Tým od základu zmení aj metódy a nástroje používané pri tvorbe softvéru (nové programovacie jazyky, nové paradigmy) a nezriedka zatrasie aj rovnováhou síl na trhu (napr. raketový nástup firiem ako google, twitter, facebook). Je zaujímavé sledovať, že doba trvania jednej generácie (akokoľvek je jej vymedzenie subjektívne) sa neustále skracuje a dnes sa pohybuje zhruba okolo 5 rokov.

Čo to znamená pre vás? Keď budete končiť vysokú školu, vedomosti o technológiách, softvérových paradigmách, moderných programovacích jazykoch, ktoré sa počas štúdia dozviete, už budú zastarané a počas vašej kariéry budete musieť prežiť (za predpokladu, že vývoj sa už nebude zrýchľovať) zhruba osemkrát radikálnu zmenu.

Veríme, že študijný program informatika na FMFI UK má recept na to, ako poskytnúť vzdelanie, ktoré je dlhodobo osožné. Táto viera sa opiera aj o fakt, že počas takmer 40-ročnej existencie programu tento recept pomohol budovať kariéru mnohým významným osobnostiam. Zároveň absolventi tohto programu nikdy nemali problém nájsť a udržať si vhodné zamestnanie.

Základom tohto úspechu je poznanie, že technológie sa síce menia rýchlo, ale základné koncepty a princípy ich fungovania sa menia oveľa pomalšie a spôsob myslenia, umožňujúci efektívne riešiť každodenné problémy, sa v podstate nemení. Skúsenosť ukazuje, že práve spôsob myslenia je najdôležitejším prvkom pre úspešné vysporiadanie sa s rastúcou zložitosťou technológií. Sú to napr. schopnosti rozlíšiť zásadné črty od implementačných detailov, vidieť podobnosti a vedieť ich použiť, rozpoznať slabé miesta argumentov a pod.

Náš program kladie dôraz na kultivovanie myslenia. Zahŕňa kurzy, ktoré podporujú schopnosť abstrakcie a flexibilitu a súčasné technológie prezentujú ako demonštráciu všeobecných princípov. Tento prístup vedie k tomu, že naši absolventi získajú nielen dlhodobo užitočné vzdelanie, ale v konečnom dôsledku pracujú s konkrétnymi technológiami efektívnejšie, ako ich "naskilovani" kolegovia.

Čo vás čaká v študijnom programe?
Magisterský program Informatika je dvojročný program, ktorý je navrhnutý tak, aby tvoril jeden celok s bakalárskym programom Informatika a primárne je určený pre jeho absolventov. Vítaní sú aj absolventi iných bakalárskych programov, ale títo musia byť pripravení na to, že sa implicitne predpokladá zvládnutie bakalárskeho programu Informatika. Nejde len o vedomosti, ale aj napr. o schopnosť pracovať s formalizmami, prečítať odborné články a pochopiť idey dôkazov, implementovať aj netriviálne algoritmy podľa zadanej špecifikácie a pod. Pri nie celkom kompatibilných bakalárskych programoch je možnosť absolvovať trojročný konverzný program, v ktorom je prvý rok zostavený individuálne podľa potrieb študenta a zvyšné dva roky pokračujú podľa pôvodného programu.

Základom programu je individuálny študijný plán, ktorý si každý študent zostavuje podľa vlastných preferencií. Predmety sa delia na poviné, povinne voliteľné a výberové.

Podmienkou úspešného ukončenia štúdia je absolvovanie kolokviálnej skúšky - štátnice. Jej cieľom nie je opakovane skúšať z už raz absolvovaných predmetov, ale má slúžiť ako kontrola toho, že štúdium nebolo iba sadou náhodne vybratých čiastkových predmetov, ale že malo svoju logiku. Absolventi magisterského programu majú vidieť súvislosti medzi rôznymi oblasťami a metódami informatiky a majú mať dobre definovanú špecializáciu. Aby sme pomohli pri zostavení koherentného štúdia, ponúkame niekoľko zameraní. Každé zameranie je definované zoznamom prerekvizít, t.j. predmetov, ktoré treba absolvovať pred prihlásením sa na príslušný variant štátnice. Zamerania takisto obsahujú odporučené doplnkové predmety. Zamerania sme sa snažili zostaviť tak, aby pokryli široké spektrum záujmov. Dve zamerania ("programové a informačné systémy" a "teoretická informatika") sú všeobecnejšie s dôrazom na použité techniky a metódy a druhé dve ("bioinformatika a strojové učenie" a "počítačová bezpečnosť") sú viac špecializované. Každé zameranie dáva po absolvovaní predpoklady pre pokračovanie v PhD štúdiu aj pre uplatnenie sa v praxi. Ak máte veľmi presne vyhranenú predstavu o svojom štúdiu a zdôvodníte nám ju, je možnosť (pred začiatkom štúdia) zostaviť aj špecializované zameranie podľa individuálnych potrieb.

Záverečné práce
Štúdium magisterského programu informatika je zavŕšené obhajobou diplomovej práce. Diplomová práca má dokumentovať schopnosť kreatívne používať metódy a znalosti, získané počas štúdia, pri riešení zložitých problémov. Zvládnutie bakalárskej úrovne (schopnosť naštudovať a pochopiť odborné články, implementovať zadané algoritmy, použiť vhodné technológie, jemne modifikovať existujúce dôkazy, napísať kultivovaný odborný text a pod.) sa predpokladá ako nutná (ale nie postačujúca) podmienka. Pri diplomovej práci sa hodnotí hlavne intelektuálna náročnosť a kreativita riešenia, schopnosť zorientovať sa v novej problematike, pomenovať hlavné problémy, vybrať relevantné doterajšie výsledky a všetko to zrozumiteľne podať. Hlavným výstupom práce je spravidla formulácia nového tvrdenia v príslušnom matematickom modeli a jeho dôkaz, návrh a implementácia nového algoritmu, analýza (formálna alebo experimentálna) existujúcich systémov a ich následné vylepšenie pod. Najlepšie práce dosahujú kvalitu špičkového medzinárodného výskumu a častokrát sú publikované v uznávaných odborných médiách.

Uplatnenie absolventov
Absolventi magisterského programu informatika môžu buď pokračovať v štúdiu doktorandských programov, alebo sa zamestnať v praxi, pričom sú rovnako dobre pripravení na obe možnosti. Doktorandské štúdium (spravidla končiace získaním titulu PhD.) má za cieľ pripraviť absolventov tak, aby boli schopní samostatnej výskumnej práce. Jeho absolvovanie je vyžadované pre prácu v akademickej sfére (univerzity, výskumné ústavy), ale je aj nemálo pozícií v priemysle (špičkové vývojové tímy a pod.), kde sú schoponsti absolventov tohto typu štúdia vyžadované a patrične cenené. Absolventi magisterského programu informatika si môžu vybrať, či budú pokračovať na doktorandskom programe ponúkanom FMFI UK, alebo inými univerzitami kdekoľvek vo svete. Skúsenosti našich absolventov z doktorandských programov na univerzitách ako napr. Chicago U., Cornell U., EPFL Lausanne, ETH Zurich, KTH Stockholm, NTNU Trondheim, Oxford U., U. of Manchester, U. of Toronto, U. of Waterloo a pod. potvrdzujú, že magisterský program informatika je na svetovej úrovni a dáva dobrý základ pre úspešnú kariéru v oblasti výskumu a vývoja.

Druhou, rovnako dobre podporovanou, možnosťou po skončení štúdia je priamo sa zamestnať v praxi. Hlavnou devízou absolventov v porovnaní s inými programami je tu schopnosť abstraktného myslenia, ktorá umožňuje rýchlo vniknúť do novej problematiky a tým dáva flexibilitu pri formovaní kariéry, ako aj schopnosť efektívne si obnovovať potrebné znalosti súbežne s tým, ako sa informatika bude vyvíjať. Zároveň je program dostatočne variabilný na to, aby študentom so záujmom o špecifickú oblasť informatiky umožnil špecializovať sa v nej do hĺbky už počas štúdia. Špecializáciu v konkrétnej oblasti je možné ešte prehĺbiť mobilitnými programami (ERASMUS, rôzne internshipy a pod.). Uplatnenie absolventov je rôznorodé: od založenia vlastnej firmy, cez zamestnanie vo veľkých informatikcých firmách (Google, Microsoft a pod.) až po uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ktoré závisia od informačných a komunikačných technológií: v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii, často na pozíciách vyžadujúcich nadpriemerné intelektuálne výkony.

Požiadavky na uchádzača o štúdium (podmienky na prijatie):
Pozri Kritériá pre prijímacie konanie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.


Kontakt Hlavná stránka © 2012