Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Doktorandské
Názov študijného programu: INFORMATIKA
Číslo a názov študijného odboru: 9.2.1. informatika
Stupeň štúdia: 3.
Forma štúdia: denná/externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4/5 rokov
Udeľovaný akademický titul: PhD.
Garant študijného programu: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Spolugaranti študijného programu: doc. RNDr. Pavol Ďuriš, PhD.
doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

 

Profil absolventa:
Absolvent študijného odboru informatika (3. stupeň):
Prijímanie na štúdium:
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa v študijnom odbore Informatika alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Ďalšou podmienkou  prijatia uchádzača je úspešné vykonanie prijímacej skúšky a výber témy dizertačnej práce, ku ktorej je určený školiteľ.

Charakteristika jednotiek študijného programu:
Štúdium sa riadi individuálnym študijným plánom, ktorý zostavuje školiteľ na základe odporúčaného študijného plánu. Program pozostáva zo študijnej a z vedeckej časti.
Študijná časť (min. 40 kreditov) sa sústreďuje na získanie znalostí z teoretických základov informatických vied, z teórie a metodológie aplikovanej informatiky, osvojenie si metodologického aparátu a štúdium predmetu špecializácie vzhľadom na obsahovú náplň témy dizertačnej práce. Študijná časť pozostáva najmä zo sledovania prednášok, účasti na seminároch a z individuálneho štúdia odbornej literatúry. Prednášky a semináre sa spravidla končia skúškou. Študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky (dotácia 20 kreditov). Na dizertačnú skúšku sa doktorand môže prihlásiť ak má naakumulovaných 70 kreditov v čase od 12 do 18 mesiacov od prijatia na štúdium (externý do 3 rokov). Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvorí prehľad základných výsledkov, metód a otvorených problémov v oblasti dizertačnej práce a tézy (projekt) dizertačnej práce.
Vedecká časť (min. 40 kreditov) zahŕňa výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru. Jedná sa o samostatnú tvorivú činnosť, v rámci ktorej možno získať  kredity za publikácie, ukončenie definovanej etapy vo vlastnej výskumnej práci a pod.

Podmienky riadneho ukončenia doktorandského štúdia:
Doktorand musí úspešne absolvovať povinné a povinne voliteľné predmety v súlade s pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov a tiež musí úspešne vykonať štátne skúšky (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce.
V rámci týchto aktivít musí absolvent doktorandského štúdia získať minimálne 240 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce (30 kreditov). Po tom, ako doktorand získa počas svojho štúdia 210 kreditov, a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu doktoranda na obhajobu, môže požiadať o povolenie jej obhajoby.

Kontakt Hlavná stránka © 2012