Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Martin Stanek PhD.
prednáša doc. RNDr. Daniel Olejár PhD.
www stránka:

Cieľ:

Naučiť základné metódy výpočtu konečných súm, riešenia rekurentných vzťahov, zostavovania a riešenia kombinatorických vzťahov. Vytvoriť predstavu o hierarchii nekonečne veľkých a malých veličín a naučiť počítať jednoduché asymptotické odhady.

Sylabus:

Lineárne rekurentné vzťahy a metódy ich riešenia. Konečné sumy, viacnásobné sumy, transformácia sumačného rozsahu. Iversonova konvencia. Metódy riešenia konečných súm. Konečný kalkul. Celočíselné funkcie. Sumy obsahujúce celé časti. Kombinatorika: zovšeobecnená binomická veta, binomické koeficienty. Kombinatorické identity. Sumy obsahujúce binomické koeficienty. Použitie konečného kalkulu. Základy generujúcich funkcií. Kalkul obyčajných generujúcich funkcií. Riešenie rekurentných vzťahov pomocou obyčajných generujúcich funkcií. Hierarchia nejkonečne malých a veľkých veličín. Notácia o,O,  Manipulácie s O. Jednoduché metódy výpočtu asymptotických odhadov.

Literatúra:

Knuth D., Graham R., Patashnik O.: Concrete mathematics, Addison Wesley 1994
Herbert S. Wilf. Generatingfunctionology. Academic Press, 1990
Analytic Combinatorics http://algo.inria.fr/flajolet/Publications/book.pdf
Daniel Olejár, Martin Stanek: Zbierka riešených príkladov z kombinatorickej analýzy
Príklady na cvičenia (pridané 21.5.2013)

 


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012