Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Martin Škoviera PhD.
cvičí Mgr. Lucia Haviarová
cvičí Mgr. Barbora Candráková
www stránka:

Cieľ:

Zoznámenie so základnými pojmami, výsledkami, metódami a algoritmami z kombinatoriky a teórie grafov.

Sylabus:
Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012