Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-154 Enumerácia diskrétnych štruktúr
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Eduard Toman CSc.
www stránka:

Cieľ:

Poskytnúť informácie o teórii grafových enumerácií - generujúce funkcie, Pólyova teória, uvádzajú sa rôzne algoritmy súvisiace so štrukturálnymi a číselnými charakteristikami objektov teórie grafov. Voľne nadväzuje na prednášku z teórie grafov.

Sylabus:

Enumerácia označených objektov, počet označení grafov, súvislé grafy, bloky, Eulerovské grafy, k-zafarbiteľné grafy, acyklické orientované grafy, stromy, kliky, eulerovské ťahy v orientovaných grafoch. Enumerácia neoznačených objektov - Pólyova teória. Algoritmy: nezávislá množina, dominujúce množiny, pokrytia, farbenie, párovania. Súvislosť niektorých dôležitých tvrdení.

Literatúra:

Aigner: Combinatorial theory
Reinhold, Nievergelt, Deo: Combinatorial algorithms
Plesník J.: Grafové algoritmy
Eduard Toman: Enumerácia diskrétnych štruktúr


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012