Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-123 Formálna sémantika a teória správnosti
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P3
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Igor Prívara CSc.
www stránka:

Cieľ:
Sylabus:
Literatúra:

Milne,R., Strachey,Ch.: A Theory of Programming Language Semantics. Chapman & Hall, 1976
Winskel,G.: The Formal Semantics of Programming Languages. MIT Press, 1993
deBakker,J.: Mathematical Theory of Program Correctness. Prentice Hall, 1980
Zlatuška,J.: Lambda-kalkul. Masarykova Univerzita, 1993
Schmidt,D.A.: The Structure of Typed Programming Languages. MIT Press, 1994


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012