Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-645 Teória programovania
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: K3
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša RNDr. Igor Prívara CSc.
cvičí RNDr. Dušan Guller PhD.
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

oboznámiť študentov so základnými témami teórie programovania: programové schémy a ich vlastnosti, správnosť programov a metódy dokazovania správnosti, formálna sémantikou programov a jazykov

Sylabus:
Literatúra:

Prívara, I.: Základy teórie programovania. Učebné texty (a priesvitky).


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012