Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Rastislav Královič PhD.
www stránka: http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/uda/

Cieľ:

Oboznámiť sa so základnými teoretickými výsledkami z oblasti komunikačných problémov v distribuovaných systémoch.

Sylabus:

Predmet sa zaoberá modelmi distribuovaných systémov s komunikáciou pomocou posielania správ. Analyzujú sa varianty ''klasického'' modelu (synchrónny/asynchrónny, anonymný, s rôznou topologickou informáciou) na rôznych typoch sietí a ich vzájomné vzťahy. Študuje sa komunikačná a časová zložitosť typických problémov (terminácia, voľba koordinátora, výpočet kostry, a pod.) v jednotlivých modeloch. Prezentujú sa základné výsledky z oblasti smerovania správ (routing) a algoritmov odolných voči chybám (problém dohody pri rôznych typoch chýb). Definujú sa modely aktuálnych komunikačných technológií, ukážu sa rozdiely oproti klasickému modelu a typické výsledky.

Literatúra:
G. Tel – Introduction to distributed algorithms. Cambridge University Press, 1994, 2000
Nancy A. Lynch: Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann 1997
F. T. Leighton: Introduction to parallel algorithms and architectures, Morgan Kaufmann 1992
odborné články

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012