Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-506 Hypermediálne systémy (web technológie)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: K2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:prednáša RNDr. Martin Homola PhD.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť sa s princípmi hypermediálnych systémov, ich teoretickými základmi, architektúrou, ako aj s metodológiami návrhu hypermediálnych aplikácií. Vytvoriť netriviálnu hypermediálnu aplikáciu v spolupráci s kolegami.

Sylabus:

Kognitívne modely čítania, písania a učenia sa. Vývoj elektronických dokumentov a štandardy pre ich popis. História hypermediálnych systémov, ich architektúra a základné dátové typy. Modely hypertextov a hypermédií. Distribuované hypermediálne systémy. Štandardy a špecifikácie hypermédií. Metodológie návrhu hypermediálnych aplikácií. Adaptívne hypermediálne systémy.

Literatúra:

R. Cover. The SGML/XML Web Page. http://www.oasis-open.org/cover/
The World Wide Web Consortium Web Page. http://www.w3.org/
H. Maurer, HyperWave - The Next Generation Web Solution, Addison Wesley, 1996.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012