Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-911 Bakalársky seminár (1)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: S1
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 1
Vyučujúci:vedie doc. Mgr. Bronislava Brejová PhD.
www stránka: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/bcinf/

Cieľ:

Zoznámiť študentov s formou, spôsobom písania a prezentovania odbornej práce.
Sledovať postup prác študentov na bakalárskych prácach.

Sylabus:

Prezentácie jednotlivých študentov z literatúry týkajúcej sa bakalárskej práce. Diskusie k prezentáciám.

Literatúra:

Individuálne podľa výberu témy bakalárskej práce a zadania vedúceho bakalárskej práce.
Katuščák D., Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, Bratislava, Stimul,1998


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012