Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-144 Kompilátory
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P3,L1
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:cvičí Mgr. Michal Nánasi
prednáša RNDr. Richard Ostertág PhD.
cvičí RNDr. Michal Rjaško PhD.
www stránka: http://compbio.fmph.uniba.sk/~mic/kompilatory/

Cieľ:

Naučiť techniky a metódy konštrukcie kompilátorov a využívať paradigmu syntaxou riadeného programovania.

Sylabus:

Štruktúra kompilátora, lexikálna analýza, metódy syntaktickej analýzy (zhora nadol a zdola hore); Syntaxou riadený preklad, atribútové gramatiky; Kontrola typov; Podpora kompilátora počas behu, interpretácia, prideľovanie pamäti, tabuľka symbolov; Medzijazyk, generovanie medzijazyka; Generovanie kódu, modely počítača, prideľvanie registrov; Optimalizácia programov, globálna optimalizácia, analýza toku dát, optimalizácia cyklov, lokálne optimalizácie. Optimalizácie s ohľadom na modernú architektúru počítača.

Literatúra:

A.V. Aho, M.S. Lam R. Sethi and J. D. Ullman: Compilers - Principles, techniques and tools. Addison‑Wesley 2006
A. Aho, R. Sethi and J. D. Ullman: Compilers - Principles, tools and techniques. Computer Science Press 1986 (The new dragon book)
C. N. Fisher, R. J. Leblanc: Crafting a Compiler. The Benjamin Cummings Publishing Company, Inc, 1988
Ľ. Molnár, M. Češka, B. Melichar: Gramatiky a jazyky. Alfa, SNTL Bratislava 1987
J. Šturc: študijné materiály na www stránke http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~sturc/kompilatory


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012