Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-121 Teória vypočítateľnosti
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Michal Forišek PhD.
www stránka: http://foja.dcs.fmph.uniba.sk/tvyp/

Cieľ:

Formalizovať pojmy algoritmickej riešiteľnosti problémov a vypočítateľnosti funkcií a uviesť aplikácie takýchto formalizmov v informatike, logike apod. Pôjde pritom o štandardný klasický výklad pojmov teórie vypočítateľnosti, ktorý bude vedený formou teoretickej prednášky doplnenej teoretickými cvičeniami.

Sylabus:
  1. Induktívne budovanie pojmov teórie vypočítateľnosti nezávisle od konkrétneho výpočtového modelu: klony (čiastočných) funkcií, primitívne rekurzívne, rekurzívne a čiastočne rekurzívne funkcie, množiny a predikáty, univerzálne (čiastočné) funkcie.
  2. Výpočtové modely: najmä registrové a Turingove stroje, výpočty a ekvivalencia vypočítateľnosti na jednotlivých modeloch (Gödelizácia), Churchova téza. Pôjde o teoretické modely, ktoré nebudú programovo realizované na skutočných počítačoch.
  3. Aplikácie teórie vypočítateľnosti: kódovanie nečíselných oborov, (ne)rozhodnuteľnosť problémov, indexácia, redukcie a hierarchie problémov.
Literatúra:
I. Korec: Úvod do teórie algoritmov, skriptá MFF UK, Bratislava, 1981.
A. Maľcev: Algoritmy i rekursivnyje funkcii, Moskva, 1965.
H. Rogers: Theory of recursive functions and effective computability, McGraw-Hill, New York, 1967.
D. E. Cohen: Computability and Logic, Ellis Horwood, Chichester, 1987.

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012