Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-106 Informatika a spoločnosť
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.
prednáša Mgr. Ľubor Illek
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/ias

Cieľ:

Pochopenie spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí profesie.

Sylabus:

Aktuálne spoločenské aspekty informatiky.
Prípadové štúdie spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí informatiky a profesie informatika.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012