Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-910 Diplomová práca
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: D
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 9
Vyučujúci:vedie prof. RNDr. Rastislav Královič PhD.
www stránka:

Cieľ:

Úlohou diplomovej práce je preukázať schopnosť študenta tvorivo riešiť zadaný odborný problém: syntetizovať poznatky zo širšej oblasti, písomne spracovať odborný dokument väčšieho rozsahu a obhájiť ho voči odbornej oponentúre.

Sylabus:

Diplomová práca je vyvrcholením magisterskeho štúdia informatiky. Predmetom diplomovej práce môže byť spracovanie odborného prehľadu o stave problematiky v nejakej širšej oblasti informatiky, riešenie nejakého vedeckého/odborného problému z matematiky alebo informatiky, analýza, návrh riešenia a implementácia riešenia problému aplikačného charakteru. Diplomová práca sa zadáva koncom 1. semestra štúdia. Počas 2.-4. semestra štúdia študent navštevuje diplomový seminár, na ktorom priebežne referuje o dosiahnutých výsledkoch. Študent vypracuje diplomovú prácu pod vedením školiteľa v priebehu 2.-4. semestra štúdia, odovzdáva ju v priebehu 4. semestra a obhajuje koncom 4. semestra štúdia. Predmet Diplomová práca pokrýva záverečnú fázu spracovania diplomovej práce, študent získa kredity za vypracovanie diplomovej práce po jej odovzdaní.

Literatúra:
Podľa zadania diplomovej práce

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012