Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-921 Diplomový seminár (2)
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: S2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:vedie prof. RNDr. Rastislav Královič PhD.
www stránka:

Cieľ:

Sledovať postup prác študentov na diplomových prácach. Zoznámiť ich s formou, spôsobom písania a prezentovania diplomovej práce.

Sylabus:

Prezentácie jednotlivých študentov z literatúry týkajúcej sa diplomovej práce a z vlastných výsledkov. Diskusie k prezentáciám.

Literatúra:

Individuálne podľa výberu témy diplomovej práce a zadania vedúceho diplomovej práce.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012