Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-920 Diplomový seminár (1)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: S2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:vedie prof. RNDr. Martin Škoviera PhD.
vedie doc. RNDr. Martin Stanek PhD.
www stránka:

Cieľ:

Sledovať postup prác študentov na diplomových prácach. Zoznámiť ich s formou, spôsobom písania a prezentovania diplomovej práce.

Sylabus:

Prezentácie jednotlivých študentov z literatúry týkajúcej sa diplomovej práce. Diskusie k prezentáciám.

Literatúra:

Individuálne podľa výberu témy diplomovej práce a zadania vedúceho diplomovej práce.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012