Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-122 Teória paralelených výpočtov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.
www stránka:

Cieľ:

Prispieť k porozumeniu sily a ohraničení paralelného počítania z hľadiska zložitosti výpočtov.

Sylabus:
Literatúra:

Handbok of Theoretical Computer Science, Vol. 1 (ed. J. van Leeuwen).
Ruzzo, Greenlaw, Tompa - Limits of parallel computers: P-complete problems.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012