Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-526 Systémové programovanie
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Jaroslav Janáček PhD.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/sysprog/

Cieľ:
Oboznámiť študentov so základmi systémového programovania, demonštrovať princípy na konkrétnej platforme a poskytnúť prehľad a praktické skúsenosti s vybranými prostriedkami systémového programovania.
Sylabus:
  1. všeobecná časť reprezentácia údajov, assembler, typy inštrukcií, adresné módy, štruktúra programu v GNU as, linkovanie viacmodulových programov, volacie konvencie, práca so zasobníkom, knižnice, zavádzanie a spúšťanie programov.
  2. i386 základná architektúra, registre, vybrané inštrukcie, pamäťové modely, virtuálna pamäť
  3. vybrané systémové volania UNIXových systémov vytváranie a ukončovanie procesov, vstup/výstup, sieťová komunikácia, práca s terminálom, signály, ...
Literatúra:
RNDr. Jaroslav Janáček: Rýchlokurz jazyka C
RNDr. Vanda Hambálková: Systémové programovanie
Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012