Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-500 Databázy
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P3,L1
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Ján Šturc CSc.
prednáša doc. Dr. Tomáš Plachetka
www stránka:

Cieľ:

Naučiť matematickú teóriu a techniky efektívnej implementácie relačných, logických a deduktívnych databázových systémov.

Sylabus:

Implementácia relácií, dotazy na čiastočnú zhodu; Relačná algebra – SQL stroj, využívanie operačnej pamäti; Optimalizácia dotazov, algebraické zákony na strome dotazu, optimalizácia na základe polospojení; Optimalizácia konjuktívnych dotazov. Datalóg s funkciami, unifikácia; Optimalizácia dotazov v datalógu, optimalizácia datalógových dotazov s rekurziou; Databázový a logický výpočet, optimalizácia pomocou magických predikátov. Implementácia funkcií riadenia bázy dát. Databázy v distribuovanom prostredí. Ryžovanie z dát.

Literatúra:

H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom: Database Systems, The Complete Book, Prentice Hall, 2003
H. Garcia-Molina, J. D. Ullman a J. Widom: Database system implementation. Prentice Hall 2000
R. Elmasri, S.B. Navathe: Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley 2006
M. Kifer, P.A. Bernstein, P.M. Lewis: Database Systems: An Application-Oriented Approach, Addison-Wesley 2006
J. Pokorný: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Akadémia 1992
J. Šturc: študijné materiály na www stránke http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~sturc/databazy


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012