Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-166 Programovanie (2) v Jave
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. Mgr. Bronislava Brejová PhD.
www stránka: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/prog

Cieľ:

Získať skúsenosti s objektovo-orientovaným programovaním, základmi jazyka Java a s tvorbou aplikácií s grafickým užívateľským prostredím, prehĺbiť algoritmické a programátorské zručnosti.

Sylabus:
Literatúra:

Eckel: Myslíme v jazyku Java: knihovna programátora, Grada 2001; Goodrich and Tamassia: Data Structures and Algorithms in Java, Wiley 2005


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012