Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P4,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 8
Vyučujúci:prednáša doc. Mgr. Bronislava Brejová PhD.
www stránka: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/prog

Cieľ:

Získať základné algoritmické schopnosti a skúsenosti s tvorbou jednoduchých programov v jazyku C/C++. Oboznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, jednoduchými dynamickými dátovými typmi a so základnými algoritmami práce s nimi.

Sylabus:
Literatúra:

Prokop: Algoritmy v jazyku C a C++ - praktický průvodce, Grada 2008; Sedgewick: Algoritmy v C, SoftPress, 2003


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012