Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-AIN-105 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P3
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Dana Pardubská CSc.
www stránka:

Cieľ:

Nadobudnúť základné znalosti z teórie zložitosti. Dôraz na typ a význam otázok, ktoré si kladieme a spôsoby, ktoré sa pri ich riešení používajú.

Sylabus:
Literatúra:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012