Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-UXX-935 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: S2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:vedie doc. RNDr. Dana Pardubská CSc.
www stránka:

Cieľ:
Osvojenie si základných metodologických a metodických postupov tvorby diplomovej práce.
Spracovanie diplomovej práce pod vedením školiteľa.
Sylabus:
Základné požiadavky na spracovanie diplomovej práce.
Cieľ a predmet práce.
Informačný prieskum k téme práce, zostavenie bibliografie.
Kritické štúdium relevantných informačných zdrojov a jeho dokumentácia.
Spracovanie projektu práce (koncepcia, predbežná štruktúra, časový harmonogram).
Príprava a realizácia výskumu. Spracovanie výsledkov výskumu, ich analýza a interpretácia.
Tvorba práce (definitívna osnova, usporiadanie materiálu, tvorba textu)
Príprava dokumentácie (zoznam bibliografických odkazov, ilustrácie, tabuľky, prílohy...)
Záverečná jazyková a formálna úprava práce.
Literatúra:
KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské kvalifikačné práce. Bratislava: 1998.
ŠVEC, Š. a kol.: Metodológia vied o výchove. Bratislava: IRIS, 1998.

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012