Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-166 Magisterský projekt
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: 2S
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:vedie prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.
www stránka:

Cieľ:

Osvojiť si metódy a postupy riešenia rozsiahlejších projektov.

 

Sylabus:

Získavanie zdrojových informácií, štúdium problematiky, analýza problému, písomná a ústna prezentácia riešenia.

Literatúra:
Podľa pokynov vedúceho učiteľa projektu.

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012