Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 10/90
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Dana Pardubská CSc.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~pastorm/o_mne/bio12.html

Cieľ:

Oboznámiť s mechanizmom paralelného prepisovania na báze modelu jednoduchých organizmov. S technikami nového definovania známych jazykov. Tvorba špeciálnych prípadov.

Sylabus:

0L (Lindenmayer) systémy bez interakcie, tabuľkovo riadené (T0L), grafovo riadené (GTOL), rozšírené (E0L) systémy, ich rastové funkcie. Dospelé jazyky. E0L schémy. Vzťahy s gramatikami Chomského hierarchie. Synchronizácia a komunikácia. L systémy s interakciou (IL). Niektoré aplikácie.

Literatúra:

G. Rozenberg, A. Salomaa: The Mathematical Theory of L Systems
G. Rozenberg, A. Salomaa: The Book of L, Springer Verlag´90
G. Rozenberg, A. Salomaa: Lindermayer systems, Springer Verlag´92
J. Dassow, G. Paun: Regulated rewriting in formal language theory
P. Prusinkiewicz, J. Hanan: LS, fraktals and plants


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012