Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-MAT-230 Operačné systémy a počítačové siete
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P3
Hodnotenie: 80/20
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša RNDr. Jaroslav Janáček PhD.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/osps/

Cieľ:

Poskytnúť základný prehľad znalostí z princípov počítačov, operačných systémov a počítačových sietí.

Sylabus:
Literatúra:

W. Stallings: Operating systems
A. Tannenbaum: Computer Networks


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012