Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-168 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, prevádzka
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: S2
Hodnotenie: 60/40
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:prednáša Mgr. Robert Mráz
prednáša Mgr. Martin Krupa
www stránka: http://wiki.ui42.sk/RealWebApp

Cieľ:

Vysvetliť princípy návrhu, výroby, nasadenia a prevádzky komplexných webových aplikácií. Ukázať špecifiká webových aplikácií oproti klasickým klient-server, resp. standalone aplikáciám. Prehľad o technológiách a trendoch.
Umožniť študentom získať skúsenosti na realizácii konkrétnych miniprojektov.

Sylabus:
Literatúra:

Steve Souders: High Performance Web Sites, ISBN 10: 0-596-52930-9, O’Reilly Media, Inc., First Edition September 2007
Jakob Nielsen and Hoa Loranger: Prioritizing Web Usability, ISBN-10: 0-321-35031-6, New Riders Press, Berkeley CA, First Edition April 2006
Cal Henderson: Building Scalable Web Sites, ISBN: 0-596-10235-6, O’Reilly Media, Inc., First Edition May 2006
Louis Rosenfeld, Peter Morville: Information Architecture for the World Wide Web, Second Edition, ISBN 10: 0-596-00035-9, O’Reilly Media, Inc., August 2002
Dafydd Stuttard, Marcus Pinto: The Web Application Hacker's Handbook. Discovering and Exploiting Security Flaws, ISBN: 978-0-470-17077-9, Wiley Publishing, Inc., 2008


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012