Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-172 Použitie systémov počítačovej algebry
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Martin Stanek PhD.
prednáša RNDr. Richard Ostertág PhD.
www stránka: https://micro.dcs.fmph.uniba.sk/dokuwiki/sk:dcs:cas:start

Cieľ:

Ukázať možnosti využitia počítačov pri symbolických výpočtoch v algebre, matematickej analýze a v iných oblastiach. Oboznámiť študentov s niektorými systémami počítačovej algebry (napríklad Mathematica, Maple, Sage) a získať základné zručnosti vo zvolenom systéme (napríklad Sage).

Sylabus:
  1. Úvod (ukážky Mathematica, Maple, Sage).
  2. Základy práce v systéme počítačovej algebry.
  3. Predvedenie možností uľahčenia analýzy a riešenia matematických problémov pomocou zvoleného systému počítačovej algebry na konkrétnych príkladoch.
Literatúra:

William A. Stein: Sage Tutorial, Release 4.3.5, CreateSpace, 2010


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012