Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-147 Vyhľadávanie v texte
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. Mgr. Bronislava Brejová PhD.
www stránka: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/vvt/
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Oboznámiť so základnými algoritmami pre vyhľadávanie vzorky (slova) v texte: nájdenie presných a približných výskytov, vyhľadávanie v statickom texte.

Sylabus:

Algoritmy pre nájdenie presných výskytov vzorky:
Knuth-Morris-Pratt, Boyer-Moore-(Horspool), Karp-Rabin, Shift-or, Vishkin, Aho-Corasick, algoritmy založené na DFA/NFA, Baker-Bird.

Približné výskyty vzorky:
editačná vzdialenosť medzi slovami a jej výpočet, približné výskyty vzorky, najdlhšia spoločná podpostupnosť slov (dynamické programovanie, Hunt-Szymanski).

Nájdenie výskytov vzorky v statickom texte:
suffixové stromy, suffixové tabuľky.

Literatúra:
A. Aho: Algorithms for finding patterns in strings. In: Handbook of Theoretical Computer Science, Vol. A, Elsevier Science Publishers, 1990, s. 255-300
G. Stephen: String Searching Algorithms. World Scientific Publishing Comp., 1994
M. Crochemore, W. Rytter: Text Algorithms. Oxford University Press, 1994

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012