Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-283 Počítačové siete (1)
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: P2,C1
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša RNDr. Jozef Šiška PhD.
prednáša RNDr. Jaroslav Janáček PhD.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/siete/

Cieľ:

Oboznámiť sa so základnými princípmi počítačových (telekomunikačných) sietí, osvojiť si odbornú terminológiu a získať schopnosť komunikovať s odborníkmi v danej oblasti.

Sylabus:

Prednáška sa venuje telekomunikačným sieťam a službám, ich vývoju s dôrazom na integračné trendy v dátovej komunikácii, princípom prepínania a komunikačných protokolov, modulačným technikám, problematike sieťových architektúr a všeobecným aspektom koncových zariadení. Ďalej sa pojednáva o dátových prenosoch, o problematike synchronizácie, štandardoch a doporučeniach i výkonovej analýze. Prakticky orientované časti charakterizujú rôzne typy kabeláže, sieťové komponenty a techniky prepojovania sietí.

Literatúra:

Stallings W.: Data & Computer Communications, Eighth Edition. Prentice Hall 2007
Tanenbaum Andrew S.: Computer Networks, Fourth Edition. Prentice Hall 2003
Fred Halsall: Introduction to data communications and computer networks
Jean Walrand: Communication Networks
Uyless D. Black: Emerging Communication Technologies
F. Kállay, P. Peniak: Počítačové siete a ich aplikácie


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012