Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-117 Funkcionálne programovanie
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Michal Winczer PhD.
www stránka:

Cieľ:

Podať prehľad základných čŕt funkcionálnych jazykov a princípov funkcionálneho programovania.

Sylabus:

Okrem základov: práca so zoznamami, rekurzia (chvostová rekurzia) si všimneme štyroch predstaviteľov funkcionálnych jazykov: Hope/Haskell, FP, Lisp, lambda klakul a navzájom ich porovnáme. Zameriame sa najmä na FP, ktorý nemá premenné a Haskell, ktorý je tzv. lenivý a silno typovaný. Rozoberieme algoritmus typovej inferencie.
Na cvičeniach sa píšu krátke programy v Haskelli ilustrujúce preberané témy z prednášok. Tak si študenti môžu vyskúšať v praxi programovanie v lenivom programovacom jazyku, kde sa používajú nekonečné zoznamy, siete procesov, práca s neznámymi a ďaľšie konštrukcie, ktoré klasickí „procedurálni" programátori zvyčajne nepoznajú.

Literatúra:
"Haskell: The craft of functional programming", 2nd edition, Simon Thompson, Addison-Wesley, 1999.
"Algorithms: A functional programming approach", Fethi Rabhi and Guy Lapalme, Addison-Wesley, 1999.

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012