Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-MPG-101 Počítačová grafika (1)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Valent Zaťko CSc.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť študentov so základnými technikami počítačovej grafiky.

Sylabus:

Grafické vstupné a výstupné zariadenia. Základné techniky počítačovej grafiky: poltónovanie, generovanie fontov, teselácia plôch, orezávanie a prieniky, rasterizácia, vypĺňanie oblastí. Špeciálne dátové štruktúry, reprezentácia objektov. Metódy a modelovacie techniky počítačovej grafiky: Okrídlené hrany a polhrany, DCEL, Polygonálne reprezentácia (meshes), B-rep a sweeping, CSG, implicitné reprezentácie a F-rep. Priestorové prerozdeľovacie techniky, wavelets, procedurálne, deformovateľné a multirezolučné techniky. Data fitting. Rekonštrukcie objektov.

Literatúra:
E. Ružický, Úvod do počítačovej grafiky, skriptá, MFF UK Bratislava, 1991
J. Žára a kol., Počítačová grafika, princípy a algoritmy, Grada, Praha 1992
E. Ružický, A. Ferko, Počítačová grafika a spracovanie obrazu, Sapientia, Bratislava 1995
J. Žára, B. Beneš, P. Felkel, Moderní počítačová grafika, Computer Press, Praha 1998

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012