Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-230 Úvod do databázových systémov
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša doc. Dr. Tomáš Plachetka
prednáša RNDr. Michal Rjaško PhD.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť poslucháčov s problémami využívania a implementácie databázových systémov a technikami ich riešenia. Naučiť teóriu a prax relačného modelu. Naučiť prakticky používať relačný jazyk SQL, datalóg a navrhovať relačné bázy dát.

Sylabus:

Dátové modely, architektúra DBMS a modelovanie reality; Relačný model, relačné dotazové jazyky, SQL, teória navrhovania relačných báz dát (funkčné závislosti, kľúče a normálne formy), logické a deduktívne databázy, datalóg, negácia v databázach; Transakcie a spracovanie transakcií; Dátové štruktúry pre dvojúrovňovú pamäť, fyzická algebra.

Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012