Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-221 Aproximácia optimalizačných problémov
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Rastislav Královič PhD.
www stránka: http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/apx/

Cieľ:

Skúmať hierarchiu NP-úplných problémov z pohľadu aproximovateľnosti. Priblížiť moderné techniky návrhu a analýzy aproximačných algoritmov.

Sylabus:

Predmet priamo nadväzuje na predmet 2-INF-167 (Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť). Detailnejšie rozpracováva oblasť aproximačných algorimov a zahŕňa techniky návrhu aproximačných algoritmov, dôkazové techniky na odhad aproximačného faktora, neaproximovateľnosť a PCP vetu, triedy aproximovateľnosti a ich úplné problémy, asymptotickú aproximovateľnosť.

Literatúra:
Ausiello, P. Crescenzi,G. Gambosi, V. Kann, A. Marchetti-Spaccamela, M. Protasi – Complexity and Approximation – Combinatorial optimization problems and their approximability properties. Springer Verlag, 2000
J.Hromkovič: Algorithmics for Hard Problems, Springer, 2001
Vijay V. Vazirani: Approximation Algorithms, Springer-Verlag, Berlin, 2001
odborné články
elektronické študijné texty

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012