Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Valent Zaťko CSc.
www stránka:

Cieľ:

Teoretická a algoritmicko-programátorská príprava pre konštrukcie lokálne modifikovateľných objektov používaných v praxi CAGD a v geometrickom modelovaní.

Sylabus:

Hermittova a Bezierova reprezentácia polynomických segmentov. De Castejanov algoritmus a jeho dôsledky pre vyčíslovanie a rozdeľovanie Bezierových kriviek. Splajnové krivky 2. a 3. stupňa. Vektorový priestor splajnových funkcií n-tého stupňa a jeho báza. De Boorov algoritmus. Bezierove riadiace vrcholy B-splajnovej krivky. Geometrická spojitosť zložených kriviek a jej splajnové aplikácie. Bilineárny interpolant štyroch bodov. Coonsove a Gordonove záplaty. Bezierove trojuholníky. Nurbové krivky a plochy. Parametrická a geometrická spojitosť zložených plôch a ich konštrukcie. Coonsove a B-splajnové telesá.

Literatúra:
Farin G.: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, Academic Press, 1993
Hoschek J. and Lasser D.: Fundamentals of Computer Aided geometric Design, A K Peters, 1993
March D.: Applied Geometry for Computer Graphics and CAGD, Springer Verlag, London, 1999
Salamon D.: Computer Graphics and Geometric Modeling, Springer Verlag, New York, 1999

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012