Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-225 Programovanie (3)
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Richard Ostertág PhD.
cvičí RNDr. Michal Rjaško PhD.
www stránka:

Cieľ:

Zvládnuť ďalšie konštrukcie OOP. Zoznámiť sa s často sa v praxi vyskytujúcimi situáciami pri návrhu tried a ich rozhraní spolu s ich efektívnou implementáciou. Oboznámiť sa s možnosťami zlepšovania existujúceho objektovo-orientovaného kódu.

Sylabus:

Hodnotové a referenčné typy, triedy, vlastnosti, rozhrania, delegáti, udalosti, výnimky, generics, vnorené triedy, garbage collection, vlákna, životný cyklus vlákna, synchronizácia vlákien, návrhové vzory, refactoring.

Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012