Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-142 Softvérové inžinierstvo
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Vysvetliť základy najvýznamnejších metód špecifikácie softvérových systémov a ukázať príklady analytických architektúr reálnych softvérových systémov.

Sylabus:

Vodopádový a inkrementálny model procesu vývoja softvéru. Analýza a špecifikácia požiadaviek, prototypovanie. UML (diagram tried, use case diagramy, sekvenčné a kolaboračné diagramy, stavové diagramy, diagramy aktivít, rozširujúce mechanizmy). Odhadovanie (COCOMO, Function Point Analysis). Modelové architektúry softvérových systémov (architektúry určujúce štruktúru produktu, architektúry určujúce spôsob riadenia, trojvrstvová architektúra). Spoľahlivosť softvérových systémov (špecifikácia požiadaviek v oblasti spoľahlivosti, techniky pre dosahovanie vyššej spoľahlivosti).Verifikácia a validácia. Riadenie projektov, riadenie kvality, ISO 9000.

Literatúra:
Šešera, Ľ.: Špecifikácie softvérových systémov – nevydané skriptá MFF UK
Šešera, Ľ. a kol.: Analytické dátové vzory - nevydané skriptá MFF UK
Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1998
Jacobson, I., Booch, G., Rumbaugh, J..: The Unified Software Development Process, Addison-Wesley, 1999
Hay, D.C.: Data Model Patterns: Conventions of Thought, Dorset House, 1996

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012