Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-129 Úvod do paraleného programovania
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Damas Gruska PhD.
www stránka:

Cieľ:

Princípy paralelného programovania.

Sylabus:

Prednáška sa zaoberá princípmi návrhu paralelných programov. Jej cieľom nie je prezentovať konkrétny programovací jazyk, ale ukázať systematický návrh programov pre rôzne počítačové architektúry a aplikácie. Teoretický aparát pozostáva z jednoduchého výpočtového modelu a dokazovacieho systému. Pomocou nich sa podávajú formálne riešenia základných problémov, ktoré paralelizmus prináša.

Literatúra:
K.M. Chandy, J.Misra – Parallel program design.

 


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012