Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-480 Neurónové siete
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. Ing. Igor Farkaš PhD.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť študentov s rôznymi modelmi umelých neurónových sietí a ilustrovať použiteľnosť týchto modelov pri riešení rôznych úloh (rozpoznávanie obrazcov, klasifikácia, predikcia časových radov, zapamätávanie vzorov a iné).

Sylabus:
Literatúra:
Kvasnička V., Beňušková Ľ., Pospíchal J., Farkaš I., Tiňo P. a Kráľ A. Úvod do teórie neurónových sietí. Iris: Bratislava, 1997.
Haykin S.: Neural networks. MacMillan Press, 2000 (2nd edition).

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012