Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-655 Heuristické metódy
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: K2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.
www stránka:

Cieľ:

Skvalitnenie metodiky riešenia problémov pomocou formálnych metód umelej inteligencie.

Sylabus:
 1. Formálne metódy riešenia problémov
 2. Heuristiky ako formalizácia intuície
 3. Priestor stavov a jeho grafická reprezentácia
 4. Priestor redukcií a jeho grafická reprezentácia
 5. Neinformované stratégie hľadania riešení
 6. Informované stratégie hľadania riešení
 7. Algoritmus A*
 8. Algoritmus AO*
 9. Hybridné stratégie
 10. Formálne vlastnosti heuristických procedúr
 11. Monotónne heuristiky
 12. Kvantitatívne a kvalitatívne heuristiky
 13. Riešenie problémov opísaných ako hra
 14. Minimaxová stratégia
Literatúra:

J. Pearl: Heuristics, Addison-Wesley, Reading 1984
J. Kelemen – M. Ftáčnik – I. Kalaš – P. Mikulecký: Základy umelej inteligencie, Bratislava, Alfa 1990
P. Návrat a kol.: Umelá inteligencia, Bratislava, STU 2002


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012