Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-182 Algebra (3)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P2,C1
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša RNDr. Jaroslav Guričan CSc.
www stránka:

Cieľ:

Poskytnúť základné vedomosti z teórie deliteľnosti a teórie polí.

Sylabus:

Okruhy, ideály, maximálne ideály a prvoideály, vzťah k poliam a oborom integrity pri faktorizácii. Euklidovské okruhy, okruhy hlavných ideálov, gausovské okruhy. Teória deliteľnosti a veta o rozklade na ireducibilné prvky. Okruhy polynómov, rozklad polynómov na ireducibilné polynómy, (viacnásobné) korene polynómov, derivácia a Taylorov rozvoj polynómov. Rozšírenia polí. Riešenie antických problémov (duplicita kocky, trisekcia uhla, kvadratúra kruhu). Konečné polia, klasifikácia konečných polí, šifrovanie RSA.

Literatúra:

T. Katriňák a kol.: Algebra a teoretická aritmetika I.
G. Birkhoff, S. Mac Lane: Prehľad modernej algebry, Alfa, 1979
B.L. van der Waerden: Algebra


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012