Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Roman Ďurikovič PhD.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť študentov so základnými princípmi geometrického modelovania, hlavne solíd modelingu, s možnosťami lokálnych modifikácií telies a globálnych operácií na telesách reprezentovaných bežnými technikami. Druhým cieľom je prehĺbenie vedomostí študentov v oblasti renderovacích techník.

Sylabus:

Pojem geometrického, kvantitatívneho a organizačného modelu. Hierarchia v geometrických modeloch. Nástroje pre definovanie objektov, ich modifikáciu a uchovávanie. Primitívne (základné) objekty a ich najznámejšie charakteristiky. Lokálne modifikácie a globálne operácie s telesami. CSG reprezentácia objektov (štandardné CSG primitívy, regularizované Boolovské operácie, transformácie zhodnosti).Algoritmus konštrukcie CSG-objektov. Hranicové reprezentácie telies (B-rep). Euler-Poincareho formula a jej význam. Platonové telesá. Eulerove operátory. Bolovské operácie na hranicových reprezentáciach. Stenové, hranové a vrcholové reprezentácie mnohostenov s nevarietovým povrchom. Solid modeling s polygonálnymi meshmi. Modelovanie telies metodikou sweepingu (extruded solids).Renderovacie techniky pre tieňované a farebné obrazy. Rendering založený na opise objektu pomocou implicitných funkcií a CSG opise. Základné princípy voxlového renderingu, obrazovo orientovaného renderingu a foto – modelingu. Rendering polygonálnych meshov.Rendering založený na objektových alebo obrazových prerozdeľovacích technikách.

Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012