Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Pavel Chalmovianský PhD.
www stránka:

Cieľ:

Zoznámiť študentov s nevyhnutnými nástrojmi a metódami na modelovanie priestorových objektov potrebných na vytváranie scén v počítačovej grafike. Východiskom budú najjednoduchšie splajnové konštrukcie, prerozdeľovacie metódy a teselačné techniky.

Sylabus:

Polynomické a čiastkové polynomické krivky. Kužeľosečky, Hermittove krivky a Bezierove krivky nízkych stupňov a ich reprezentácie. Parametrická spojitosť a jej využitie pri konštrukciách splajnových kriviek 2. a 3. stupňa. Kardinálne splajny. Geometrická spojitosť.  Beta–splajnové krivky v maticovom tvare. Kvadratické plochy, rotačné a pravítkové plochy. Superkvadriky, Hermittove a Bezierove záplaty 3o. Uniformované bikvadratické a bikubické B–splajnové plochy. Nurbs. Jednoduché prerozdeľovacie schémy (Sudivision) na určovanie hladkých plôch. Reprezentácia hladkých plôch polygonálnymi meshmi (teselácie). Princípy voxlovej reprentácie.

Literatúra:
Watt A.: 3D Computer graphics, Pearson Eduacation Limited 2000
F. S. Hill, JR: Computer Graphics Using Open GL (Second Edition), Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 2001
D Hearn., M. P. Baker: Computer Graphics C Version, Prentice – Hall International, Inc., 1997
T. Akanine – Möller, E. Haines: Real – Time Rendering (Second Edition) A. K. Peters Natick, Masachusetts 2002

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012