Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-MAT-560 Webovská grafika
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša RNDr. Ivana Varhaníková PhD.
prednáša doc. RNDr. Andrej Ferko CSc.
www stránka:

Cieľ:

Predmet ponúka vedomosti aj zručnosti v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti internetovej komunikácie prostredníctvom multimediálnych objektov. Absolventi sa oboznámia s pravidlami a metódami efektívnej autorskej práce a najmodernejšími technológiami v zmysle odporúčaní ACM Computing Curriculum.

Sylabus:
 1. Základné definície. Historický prehľad, súčasný stav a budúcnosť WWW. Koncepcia Semantic Web a Digital Libraries. Mobilná komunikácia. Bezpečnostné, právne a sociálne aspekty. Webby awards.
 2. Architektúra klient-server. Prehľad najvýznamnejších sieťových služieb a technológií. SGML, HTML, VRML, UML. Java, php, ASP.NET a iné. Príklady vhodného použitia. Formáty MIME a normy RFC. WWW Consortium.
 3. Tvorba textu, typografia a DTP. Autorskoprávne aspekty publikovania on-line.
 4. Vytváranie a používanie obrazových dát pre WWW.
 5. Spracovanie zvuku pre WWW aplikácie.
 6. Animácie a video na Internete.
 7. Interakcia v prostredí WWW. Face demo Kena Perlina. WWW ako procedurálny poznámkový blok.
 8. Pravidlá a štýly pre web design podľa A. Glassnera.
 9. Trojrozmerná grafika, VRML a X3D.
 10. Virtuálne galérie, záhrady, tematické parky a chat rooms.
 11. Sociálne a filozofické aspekty virtuálnych prostredí. Netiquette. Tretia vlna A. Tofflera. História virtuálnej reality (Gibson, Krueger, Lanier, CAVE…). Kultový film Matrix a implikácie jeho výpovede.
 12. Interakcia, navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach. Distribuovaná VR. Hry a simulátory.
 13. Spájanie obrazu s textom. Vizuálna kritika web stránok.
 14. Virtuálne mestá. Akvizícia, konštrukcia, prezentácia, aplikácie.
 15. Groupware. Skupinová komunikácia. Avatari a on-line komunity. MPEG-7 a MPEG-21.
Literatúra:
CGEMS (web stránka ACM SIGGRAPH, www.siggraph.org)
pg.netgraphics.sk
TOFFLER, A. Tretia vlna
BERNERS-LEE, T. Semantic Web
tutoriály z konferencií SIGGRAPH od A. Glassnera a K. Perlina.

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012